ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ : 50190000-3483

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเนตรนภิส สำเภาพงค์ 5662

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีภารกิจในการให้บริการประชาชน การกำหนดบ้านเลขที่เป็นอีกหนึ่งการให้บริการแก่ประชาชนเมื่อมีการขอหมายเลข บ้านเลขที่ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 สำนักทะเบียนฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการสำรวจบ้าน ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในการค้นหาตำแหน่ง, บันทึกตำแหน่งลงในแผนที่ และจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถทำให้ การค้นหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ ต่อกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของท้องถิ่น สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานตาม ภารกิจต่าง ๆ และเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครให้ทันสมัย

50190200/50190200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม 2. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง 3. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 4. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขที่บ้านและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน 5. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจค้นข้อมูลในอนาคตได้โดยสะดวก รวดเร็ว 6. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัยโดยมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 7. เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ (STATISTICS DATA) เนื่องจาก เอกสารทางทะเบียนเป็นการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เมื่อนำมาประมวลวิเคราะห์วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ไม่วาจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง 3. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขที่บ้านและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน 4. สามารถอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ในการตรวจค้นข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานและสามารถให้บริการประชาชนได้โดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น 5. ข้อมูลมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบมีความทันสมัย และเป็นรูปแบบบและมาตรฐานเดียวกัน 6. ข้อมูลที่มีการจัดเก็นสามารถนำมาอ้างอิงเป็นสถิติ (STATISTICS DATA) และสามารถนำมาประมวลวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-25)

100.00

25/9/2562 : ดำเนินการลงจุดในแผนที่เลขบ้านแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : /-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-26)

90.00

26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : /-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-26)

80.00

26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : /-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-27)

70.00

27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : /-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-24)

60.00

24/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : /-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-04-26)

55.00

26/4/2562 : : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : /ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-25)

50.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมาย ประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : /-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-02-25)

45.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : /-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-28)

40.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : /-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-20)

30.00

20/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : /-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-21)

20.00

21/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ, การรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูล การขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : /-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-22)

10.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการพร้อมขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : /-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : /-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานผล
:50%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ฝ่ายทะเบียนจัดทำรายงานอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด (ตามแบบ กสผ.2) และสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน
:50%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3483

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3483

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **