ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50190000-6239

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง โดยสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในปี พ.ศ. 2555-2561 มีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ พบการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ ร้อยละ 24.7 26.3 21.2 28.2 24.3 23.4 และ 23.1 ตามลำดับ การปนเปื้อนด้านเคมี พบร้อยละ 0.7 0.7 0.3 0.3 0.32 0.31 และ 0.31 ตามลำดับ โดยพบว่าสาเหตุหลักคือการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์สอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มลดลง แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย มีความยั่งยืน สำนักงานเขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕64 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร กำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

50190400/50190400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย 2.สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 3.ผู้ประกอบการอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในการปรุงจำหน่ายอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลที่ถูกต้อง 2.ตรวจสุขลักษณะทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 10 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 9 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 3 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 77 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานประกอบการหลายแห่งปิดการประกอบกิจการ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครได้ตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-23)

95.00

23/08/2564 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 95 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 48 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 18 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 51 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสีสังเคราะห์ จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 6 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 113 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานประกอบการหลายแห่งปิดการประกอบกิจการ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครได้ตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-20)

90.00

20/07/2564 : ในเดือนมิถุนายน 2564 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 15 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 16 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 22 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 139 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานประกอบการหลายแห่งปิดการประกอบกิจการ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครได้ตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-22)

80.00

22/06/2564 : ในเดือนพฤษภาคม 2564 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 31 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 20 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 6 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 6 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 14 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 93 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สถานประกอบการอาหารหลายแห่งปิดดำเนินการ จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-19)

70.00

19/05/2564 : ในเดือนเมษายน 2564 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 48 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลิน จำนวน 33 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 14 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 47 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสีสังเคราะห์ จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 95ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถานประกอบการอาหารหลายแห่งปิด ทำให้ไม่สามารถตรวจสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-20)

65.00

ในเดือนมีนาคม 2564 1.ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 106 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 21 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 21 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 9 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 24 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสีสังเคราะห์ จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 6 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารไอโอเดท จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 176 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 2. จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ ชั้น 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-24)

60.00

24/03/2564 : 1.ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 106 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 42 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 28 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 13 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 20 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสีสังเคราะห์ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 9 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารไอโอเดท จำนวน 5 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 304 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 2. จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 ีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : ในเดือนมกราคม 2564 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 159 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 87 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 33 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 11 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 47 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสีสังเคราะห์ จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 7 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 12 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารไอโอเดท จำนวน 7 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 438 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-27)

40.00

27/01/2564 : ในเดือนธันวาคม 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 63 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 22 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 81 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสีสังเคราะห์ จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 6 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารไอโอเดท จำนวน 11 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 302 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :บางกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การอบรมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน การดำเนินการพัฒนาตลาดได้มาตรฐานกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-23)

30.00

23/12/2563 : ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 121 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 50 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 42 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 13 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 100 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสีสังเคราะห์ จำนวน 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 5 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 9 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารไอโอเดท จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 232 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : ในเดือนตุลาคม 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 39 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 16 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 16 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 10 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 25 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารไอโอเดท จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 127 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : 1. ขออนุมัติเงินงวด 2. จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารและตรวจสุขลักษณะทางกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอาหาร และตรวจสุขลักษณะทางกายภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลที่ถูกต้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตรวจสุขลักษณะทางกายภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-6239

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-6239

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-849

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.38

100 / 100
2
31.62

0 / 0
3
73.58

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **