ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50220000-3368

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิมลรัตน์ ไชยศรี โทร. 7310

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองแขม ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการทะเบียนราษฎร ในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน ให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอซึ่งปลูกสร้างอาคารในท้องที่เขตหนองแขม จึงมีส่วนร่วมกับการบูรณาการระบบ ภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานครของสำนักผังเมือง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน ให้ครบทุกอาคาร

50220200/50220200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลของระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน 2 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับ กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อให้การค้นหาตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน ในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขม ให้ครบทุกอาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนอาคารที่ได้กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

9/28/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานประจำเดือนกันยายน 2563 2. จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่มีการออกเลขประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือนกันยายน 2563 ความก้าวหน้าของงานฯ = 100% ของงบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 - จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่มีการออกเลขประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 - ความก้าวหน้าของงานฯ = 90% งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงจุดแสดงตำหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2. จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่มีการออกเลขประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-29)

72.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานประจำเดือน มิถุนายน 2563 2. จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารทีี่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-28)

64.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทีี่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานผล ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2. จัดทำรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-28)

56.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานประจำเดือน เมษายน 2563 2. จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่มีการออกเลขประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือน เมษายน 2563 ส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-27)

48.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานประจำเดือน มีนาคม 2563 2. จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือน มีนาคม 2563 ส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2. จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่มีการออกเลขประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :--

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานประจำเดือน มกราคม 2563 2. จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารทีี่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือน มกราคม 2563 ส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-27)

24.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานประจำเดือน ธันวาคม 2562 2. จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-28)

16.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2. จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ส่่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-28)

8.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานประจำเดือน ตุลาคม 2562 2. จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ (ท.ร.900)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง (บัตรประชาชน, ใบอนุญาตก่อสร้าง)
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบสภาพความเป็นบ้าน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำสำเนาทะเบียนบ้านฉบ้บเจ้าบ้านและใบให้เลขหมายประจำบ้านแก่ผู้แจ้งเป็นหลักฐาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านในระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติ บนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3368

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3368

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0861

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกลขรหัสประจำบ้าน (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **