ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50220000-3451

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณัฐพงศ์ เอี่ยมสำอางค์ โทร.7335

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรสำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชน

50221000/50221000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เกษตรกร ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ และบริหารจัดการแผนการพัฒนาการเกษตรตรงความต้องการของเกษตรกร 2.2 เพื่อให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร แก่ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 2.3 เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงหนองแขม และแขวงหนองค้างพลู จำนวน 2 ศูนย์ ประกอบด้วย 3.1 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3.2 สนับสนุนค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเครื่องใช้สำนักงานแก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3.3 จัดกิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรโดยการสนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการสาธิตด้านวิชาการเกษตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาในการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-30)

90.00

30/07/2564 : ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงานของโครงการ และอยู่ระหวางจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : ดำเนินงานตามแผนของศูนย์ถ่ายทอดเกษตร ทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และให้ความรู้ด้านการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-28)

75.00

28/05/2564 : ดำเนินการประชุมเกษตรกร เพื่ออบรมให้ความรู้เกษตรกร รับฟังปัญหาของเกษตรกร

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของการแพร่ระระบาดของไวรัส โควิด 19 ทำให้ยังไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-27)

65.00

27/04/2564 : ติดตามผลการดำเนินงานจากการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรพร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ลดการรวมตัวของเกษตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-30)

55.00

30/03/2564 : ลงพื่นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกร และประสานเกษตรกรเรื่องการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-27)

45.00

27/02/2564 : เตรียมการจัดกิจกรรมประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-30)

35.00

30/01/2564 : ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรในการวางแผนการทำเกษตรในพื้นที่ และวางแผนการบริหารการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-29)

25.00

29/12/2563 จัดหาวัสดุการเกษตรเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของ โควิด19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 - อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลของการจัดทำการจัดซื้อวัสดุเกษตรฯ -จัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวง หนองค้างพลู เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-23)

10.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขออนุมัติเงินประจำงวด - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการรายละเอียดการดำเนินงานโครงการขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3451

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3451

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0895

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **