ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50220000-3460

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวปาจรีย์ วรรณพงศ์ โทร. 7327

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 – 2549) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขต โดยมีสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตกำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ ในการนี้ ศูนย์วิชาการเขต ร่วมกับฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองแขมได้จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามาเป็นระยะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 โดยทดลองใช้แต่ละช่วงชั้นและปรับปรุงพัฒนามาเป็นลำดับ จากการติดตามผลและประเมินภาพรวมของการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต พบว่าการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตยังไม่บรรลุเป้าหมายและทั่วถึงทุกศูนย์วิชาการเขต ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลักๆ คือการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย เชิงคุณภาพ สำนักการศึกษาเห็นว่าควรที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตทุกแห่งเพื่อให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ และมีการกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

50220700/50220700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตหนองแขมให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์วิชาการเขตหนองแขมให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ใกล้เคียงกัน 3. เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษา ของกรุงเทพมหานครดียิ่งขึ้น 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตหนองแขม ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. เพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้ศูนย์วิชาการเขต

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตหนองแขม และข้าราชการครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม ปีละ 1 ครั้ง ด้านคุณภาพ 1. ศูนย์วิชาการเขตหนองแขม สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตหนองแขมให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา 2. สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่างๆ จะได้ใกล้เคียงกันด้วย 3. สามารถกระจายอำนาจในการบริหารการดำเนินการจัดการศึกษาได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-31)

10.00

31/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-30)

10.00

30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-30)

10.00

30/06/2564 : ชะลอการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-31)

10.00

31/05/2564 : ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-04-29)

1.00

29/04/2564 : ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-03-31)

1.00

31/03/2564 : กำหนดดำเนินการเดือน มิ.ย.-ก.ค.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-02-28)

1.00

28/02/2564 : ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-01-29)

1.00

ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-12-30)

1.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-11-30)

1.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-31)

1.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินการเดือน มิ.ย.-ส.ค.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ-เสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมหารือผู้บริหารเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการอบรม
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรมฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดอบรม ณ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตหนองแขม
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3460

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3460

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6501

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **