ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50220000-3462

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวปาจรีย์ วรรณพงศ์ โทร. 7327

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 9(6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นเข้ามา มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้น ๆ ของตนเอง กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สำนักงานเขตหนองแขมในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

50220700/50220700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4. ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้แทน มีประสบการณ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 12 คน เข้าร่วมประชุม ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-31)

10.00

31/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-30)

50.00

30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมต่อเนื่องได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : ชะลอการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-31)

50.00

31/05/2564 : ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-28)

35.00

28/02/2564 : ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้กำหนดการประชุมต้องเลื่อนออกไป หรือต้องเปลี่ยนรูปแบบการประชุม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-01-29)

1.00

ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-31)

10.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ-ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำ-เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการฯจำนวน
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3462

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3462

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6501

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **