ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 50220000-3467

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปาจรีย์ วรรณพงศ์ โทร. 7327

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยทรงตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำรงชีวิต ทั้งการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าให้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาสู่ชุมชน สำนักงานเขตหนองแขม ได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำแนวพระราชดำริ มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้จัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และการตัดสินในในการเลือกอาหารที่เหมาะสม มีการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จัดกิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ เน้นการทำการเกษตรปลอดสารพิษ และนำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวัน มีความรู้ส่งเสริมศักยภาพ นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ อันเป็นรากฐาน ที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการประหยัดและการออม ก่อให้เกิดทักษะชีวิตเพื่อวิถีชีวิตที่ดีอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

50220700/50220700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนจัดการเกษตรเพื่อการเรียนรู้และสร้างสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้สามารถบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดปลอดภัย และเฝ้าระวังทางโภชนาการ สุขาภิบาล 3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาทักษะในการกิน และตัดสินใจเลือกซื้อที่เหมาะสม 4. เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว และออกกำลังกายของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 5. เพื่อให้โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพการทำงานเป็นกลุ่มในด้านสหกรณ์ 6. เพื่อให้โรงเรียนรู้จักการบูรณาการในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนแขนงงานเกษตร ครูโภชนาการ ครูพลศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ภาวะโภชนาการที่ดี 2. โรงเรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาการของชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-29)

100.00

29/04/2564 : จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ภาวะโภชนาการที่ดี และโรงเรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาการของชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-03-31)

90.00

31/03/2564 : ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน/สรุปและรายงานการผลดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-02-28)

80.00

28/02/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-01-29)

70.00

อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-30)

60.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-30)

40.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซ์้อวัสดุตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-31)

10.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ-ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำ-เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ ทำงาน/ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:มอบหมายงานให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและแนวพระราชดำริ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3467

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3467

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6501

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **