ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการความสำเร็จในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายในพื้นที่เขตหนองแขม : 50220000-3475

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุขุม จินธราธร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการ “ มหานครแห่งความปลอดภัย ” โดยให้สำนักงานเขตหนองแขม จัดทำแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

50220300/50220300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสร้างความปลอดภัยในการสัญจร - ป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยง - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ซึ่งจะต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ตามแผนที่ได้กำหนดไว้

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย จำนวน 150 ดวง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นจุดสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่เจ้าของอุทิศ หรือยินยอมให้พัฒนาทรัพย์สิน -พื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : กันยายน 2564 ซ่อมแซม 2 ดวง ติดตั้งเพิ่ม - ดวง รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. - ก.ย.. 64 ซ่อมแซมจำนวน 334 ดวง) (ติดตั้งครบแล้ว 3 รายการ 13 ดวง )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ซ่อมแซม 9 ดวง ติดตั้งเพิ่ม 5 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. - ส.ค. 64 ซ่อมแซมจำนวน 332 ดวง) (ติดตั้งครบแล้ว 3 รายการ 13 ดวง )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-31)

90.00

31/07/2564 : ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ซ่อมแซม 10 ดวง ติดตั้งเพิ่ม - ดวง รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. - ก.ค. 64 ซ่อมแซมจำนวน 323 ดวง) (ติดตั้งแล้ว 2 รายการ 8 ดวง อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง จำนวน 1 รายการ รวม 5 ดวง )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ซ่อมแซม 4 ดวง ติดตั้งเพิ่ม - ดวง รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. - มิ.ย. 64 ซ่อมแซมจำนวน 313 ดวง) (ติดตั้งแล้ว 2 รายการ 8 ดวง อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง จำนวน 1 รายการ รวม 5 ดวง )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ซ่อมแซม 36 ดวง ติดตั้งเพิ่ม 2 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ค. 64 ซ่อมแซมจำนวน 309 ดวง) (ติดตั้งแล้ว 2 รายการ 8 ดวง อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง จำนวน 1 รายการ รวม 5 ดวง )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-03)

60.00

03/05/2564 : ประจำเดือน เมษายน 2564 ซ่อมแซม 19 ดวง ติดตั้ง - ดวง รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. - เม.ย. ซ่อมแซมจำนวน 273 ดวง) (ติดตั้งแล้ว 1 รายการ 6 ดวง อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง จำนวน 2 รายการ รวม 6 ดวง )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : (ซ่อมแซมจำนวน 16ดวง) (ติดตั้งแล้ว 1 รายการ 6 ดวง อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง จำนวน 2 รายการ รวม 6 ดวง )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-26)

35.00

26/02/2564 : ซ่อมแซมจำนวน 38 ดวง ติดตั้งอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง จำนวน 2 รายการ รวม 11 ดวง อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ 1 รายการ 1 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-29)

33.00

29/01/2564 : ดำเนินการซ่อมแซมได้ 66 ดวง ติดตั้ง - ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-12-28)

18.00

28/12/2563 : เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวนซ่อมแซม 34 ดวง ติดตั้ง - ดวง คิดเป็น 18% จากเป้าหมายซ่อมแซม 190 ดวง ติดตั้ง 10 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : การติดตั้งฯ ดำเนินการขอจัดสรร จำนวน 2 รายการ / การซ่อมแซม จำนวน 95 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-30)

1.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม สำนักการโยธา โดยประจำเดือนตุลาคม 2563 ซ่อมแซมได้ 32 ดวง ติดตั้ง - ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ออกสำรวจพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนิการติดตัั้งไฟฟ้าตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3475

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3475

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0897

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **