ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50220000-3478

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายไกรศรี เอมอิ่ม โทร.731-7316

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขมมีจำนวนมากบางส่วนมีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดี มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50220300/50220300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยในการใช้สอยถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ 2. เพื่อบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพดีมีอายุการใช้งานยาวนาน

เป้าหมายของโครงการ

ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ตรวจสอบพบว่ามีการชำรุดบกพร่อง ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-07-31)

95.00

ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว1,999,430.-บาท จากงบประมาณทัั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 99.97%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-30)

85.00

30/06/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,717,478.-บาท จากงบประมาณทัั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 85.87%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-31)

65.00

31/05/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทัั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 65% (เบิกจ่ายแล้ว 1,222,470.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างฯ 1 รายการ วงเงิน 496,900.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-05-03)

62.00

03/05/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทัั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 62% (เบิกจ่ายแล้ว 405,470 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 817,000 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2021-03-30)

61.00

30/03/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทัั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 61.12%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-02-26)

38.00

26/02/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนฯ โดยใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากยอดเดิมอีก 325,000.-บาท รวมใช้ไปแล้ว 730,470.-บาท จากงบประมาณทัั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 36.52%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

25.00

29/01/2564 : ดำเนินการจัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รออนุมัติเงินประจำงวด 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมทางเท้า จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 405,470.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : สำรวจพื้นที่ซ่อมแซมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 405,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเขียนโครงการและรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ออกสำรวจพื้นที่ที่จะซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนฯ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดจ้าง
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3478

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3478

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6501

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **