ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้าง : 50220000-3479

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอวยชัย เหลาบับภา โทร. 7310

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ในส่วนของการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอปลูกสร้างอาคารในท้องที่เขตหนองแขม จึงมีส่วนร่วมกับการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานครของสำนักผังเมือง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการอนุญาตปลูกสร้างให้ครบทุกอาคารตามแบบ อ.1

50220300/50220300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองจะได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เกิดประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการเมือง 2 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับ กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อให้การค้นหาตำแหน่งอาคารที่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการอนุญาตก่อสร้างอาคารในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขม ให้ครบทุกอาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ลงจุดผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ 23 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : ลงจุดผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ 25ราย จาก 26 ราย อีก 1 ราย เป็นต่ออายุใบอนุญาต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-31)

90.00

31/07/2564 : ลงจุดผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ 29ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : ลงจุดผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ 20 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : ลงจุดผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ 16 ราย จาก 18 ราย อีก 2 ราย เป็นต่ออายุใบอนุญาต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-03)

60.00

03/05/2564 : ลงจุดผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ 11 ราย จาก 13 ราย อีก 2 ราย เป็นต่ออายุใบอนุญาต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : ลงจุดผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ 26 ราย จาก 29 ราย อีก 3 ราย เป็นต่ออายุใบอนุญาต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : ดำเนินการลงจุดจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารประจำเดือน ก.พ.64 จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : ดำเนินการลงจุดจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 13 ราย จาก 16 ราย อีก 3 รายเป็นต่ออายุใบอนุญาต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั้งสิ้น 28 ราย โดยลงจุดได้ 27 ราย รื้อถอน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : จำนวนอนุญาตจำนวน 25 ราย แบ่งเป็นลงจุดได้ 23 ราย รื้อถอน 1 ราย ต่ออายุ 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-29)

8.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารในระบบรายงานประจำเดือน ตุลาคม 2563 2. จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่มีการอนุญาตให้ปลูกสร้าง (แบบ อ.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาต 11 ราย รื้อถอน 1 ราย ลงจุดได้ 10 ราย ส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนที่ 1 รับคำร้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ข.1)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบหลักฐานจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นตอนที่ 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารพิจารณาและเสนออนุญาต
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนที่ 4 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่ได้มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างในระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติ บนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3479

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3479

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0898

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **