ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50220000-3496

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางสาวเยาวลักษณ สายสมบัติ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขม โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตหนองแขมขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ ประชาชนในพื้นที่ และจัดสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้การกำกับของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ที่นับเป็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขมให้ปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยมุ่งลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว และเพื่อขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่

50220400/50220400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตหนองแขมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่เขตหนองแขมมีความรู้ความเข้าใจ ถึงพิษภัย และผลกระทบต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่ 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปัญหาสังคมจากการสูบบุหรี่

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ ประชาชนในพื้นที่ และจัดสภาพแวดล้อม ปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-08-26)

0.00

26/08/2564 : ยกเลิก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถดำเนินการได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-31)

20.00

31/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-25)

20.00

25/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-25)

20.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-26)

20.00

26/04/2564 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-25)

20.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3496

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3496

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6501

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **