ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50220000-6912

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปราการ กิมวังตะโก 7341

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมักจะมีความรุนแรง และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและมีการแข่งขันในทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการต่าง ๆพยายามลดต้นทุนการผลิตทำให้ละเลยต่อมาตรการในการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับความสนับสนุนจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานการกุศลภาคเอกชน และการระมัดระวังป้องกันภัยของประชาชน ซึ่ง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานปกครองทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดจนมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น จึงจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรหลักขึ้น

50220100/50220100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งผ่านการอบรมแล้วสามาถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-25)

100.00

25/01/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นเบิกจ่ายเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-12-28)

90.00

28/12/2563 : ฝึกอบรมไปแล้วระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : ประกาศรับสมัครสมาชิกอปพร. จำนวน 50 คน ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 16 - 18 ธ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-12 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-12 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-19 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-19 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประกาศรับสมัครสมาชิกอปพร.จำนวน 50 คน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-09 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-09 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-23 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-23 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติยืมเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
:10%
เริ่มต้น :2020-12-14 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-14 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2020-12-14 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-14 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-28 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-28 00:00:00
ขั้นตอน 12
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-28 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-28 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-6912

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-6912

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6501

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **