ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ : 50230000-3428

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรัชกร วัฒนพันธุ์ โทร 5826

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการแยกประเภทขยะตามหลัก 3R

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การแยกประเภทอย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 11. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 = 20,466.247 ตัน เดือนกรกฎาคม = 3,435 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 21.23 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-30)

80.00

30/08/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 11. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 = 20,466.247 ตัน เดือนกรกฎาคม = 3,435 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 21.23 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-29)

70.00

29/07/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 11. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 = 20,466.247 ตัน เดือนกรกฎาคม = 3,435 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 21.23 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-29)

60.00

29/06/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 9. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 = 17,031.247 ตัน เดือนมิถุนายน = 2,152 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 17.66 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-28)

50.00

28/05/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 8. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 = 14879.25 ตัน เดือนพฤษภาคม = 1,650 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 14.055 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-30)

40.00

30/04/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 7. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 = 11,907.247ตัน เดือนเมษายน = 1,981.50 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 12.345 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-29)

30.00

29/03/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 6. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 = 9,925.747ตัน เดือนมีนาคม = 2,415.40 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 10.291 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-28)

20.00

28/02/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 = 7,510.347 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ = 1,006.20 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 7.786 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-29)

15.00

29/01/2564 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 = 6,504.147 ตัน เดือนมกราคม = 803.400 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 6.743 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 = 5,700 ตัน เดือนธันวาคม = 665 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 5.910 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563 = 5,035.747 ตัน เดือนพฤศจิกายน = 2,427.440 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 5.221 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล เดือนตุลาคม 2563 = 2,608.307 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 2.70 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำข้อมูลจัดทำแผนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-21 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2021-09-27 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-27 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3428

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3428

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0799

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.63

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.38

100 / 100
2
10.45

100 / 100
3
16.98

0 / 0
4
30.63

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **