ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50230000-3429

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร.0859178835

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวกทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนจึงมีภารกิจสำคัญในการรวบรวมมูลฝอยในชุมชนเพื่อรอการจัดเก็บจากสำนักงานเขต และเป็นผู้ประสานงานเรื่องการประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนรับผิดชอบและร่วมมือในการรักษาความสะอาด การลดมูลฝอยการแยกมูลฝอยในชุมชน 2. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีหน้าที่และจิตสำนึกในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าเก็บขนได้ 3. เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างเขตและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

- ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : เดือนกันยายน 2564 เบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นเงิน 22,770.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-30)

80.00

30/08/2564 : ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 23,065.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-29)

70.00

29/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-29)

60.00

เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 23,065.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-28)

50.00

28/05/2564 : ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 22,908.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-30)

40.00

30/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-29)

30.00

29/03/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 22,908.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-28)

20.00

28/02/2564 : เดือนมกราคม 2564 เบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นเงิน 22,770.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-29)

15.00

29/01/2564 : เดือนธันวาคม 2563 เบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นเงิน 22,770.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือนพฤศจิกายน 2563 เบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นเงิน 22,770.- เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ เป็นเงิน 9,000.-.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือนตุลาคม 2563 เบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นเงิน 22,770.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพื่อจ้ดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจชุมชนในพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานประธานชุมชนเพื่อจัดหาอาสาสมัครชักลากฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-09-27 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-27 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3429

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3429

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0799

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.63

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.38

100 / 100
2
10.45

100 / 100
3
16.98

0 / 0
4
30.63

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **