ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50230000-3431

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร.0859178835

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพให้เป็น ปุ๋ยอินทรีย์ใว้ใช้ในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการลดขยะมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย เป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 2.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 2.3 เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เป็นการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณของชาติ 2.4 เพื่อแก้ปัญหาขยะสดที่ก่อให้เกิดความสกปรกเน่าเหม็น โดยการจัดการ ณ แหล่งกำเนิด 2.5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 รวมปริมาณ = 6,506.37 ตัน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 67.45 เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 20.24 เดือนกรกฎาคม 2564 ปริมาณ = 1,698.50 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 648.00 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 55.00 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์ = 989.00 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 6.50 ตัน 5. สิ่งประดิษฐ์ = - ตัน (เป้าหมาย 9,645.54ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-30)

80.00

30/08/2564 : 9. ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 รวมปริมาณ = 6,506.37 ตัน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 67.45 เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 20.24 เดือนกรกฎาคม 2564 ปริมาณ = 1,698.50 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 648.00 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 55.00 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์ = 989.00 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 6.50 ตัน 5. สิ่งประดิษฐ์ = - ตัน (เป้าหมาย 9,645.54ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-29)

70.00

29/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-29)

20.00

29/06/2564 : 8. ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 รวมปริมาณ = 4,807.87 ตัน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 49.85 เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 14.95 เดือน มิถุนายน 2564 ปริมาณ = 352.72 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 272.00 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.72 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์ = 72.00 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 3 ตัน 5. สิ่งประดิษฐ์ = - ตัน (เป้าหมาย 9,645.54ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-28)

50.00

28/05/2564 : 7. ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 รวมปริมาณ = 4,455.15 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 13.857 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 46.189 เดือน พฤษภาคม 2564 ปริมาณ = 294.95 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 125.00 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 6.95 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์ = 150.00 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7 ตัน 5. สิ่งประดิษฐ์ = 6 ตัน (เป้าหมาย 9,645.54ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-30)

30.00

30/04/2564 : 5. ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 รวมปริมาณ = 4,154.20 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 12.94 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 43.125 เดือน เมษายน 2564 ปริมาณ= 634.00 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 540.00 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 10.00 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์ = 84.00 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = - ตัน (เป้าหมาย 9,645.54ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-29)

25.00

29/3/2021 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 รวมปริมาณ =3,520.20 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 10.949 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 36.496 เดือนมีนาคม 2564 ปริมาณ = 703.90 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 512.80 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 20.00 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์ = 168.40 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 2.70 ตัน (เป้าหมาย 9,645.54ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-28)

20.00

28/02/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 รวมปริมาณ = 2,675.20 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 8.321 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 27.735 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณ= 377.60 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 236.50 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 20.00 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์ = 117.40 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 3.70 ตัน (เป้าหมาย 9,645.54ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-29)

15.00

29/01/2564 : *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2564 รวมปริมาณ = 2,222.70 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 6.913 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 23.044 เดือนมกราคม 2564 ปริมาณ= 320.20 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 249 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน 3. เลี้ยงสัตว์ = 66 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 5.20 ตัน (เป้าหมาย 9,645.54ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2563 รวมปริมาณ = 1,539.50 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 5.381 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 17.935 เดือนธันวาคม 2563 ปริมาณ= 133.00 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 126 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน 3. เลี้ยงสัตว์ = 2 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 5 ตัน (เป้าหมาย 9,645.54ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563 รวมปริมาณ = 1,406.50 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 5.221 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 7.65 เดือนพฤศจิกายน 2563 ปริมาณ= 668.90 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 210 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 3.90 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์ = 450 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 5 ตัน (เป้าหมาย 9,645.54ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ *เดือนตุลาคม 2563 รวมปริมาณ = 737.60 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 2.2941 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 7.65 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 289 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 3.50 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์ = 440.1 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 5 ตัน (เป้าหมาย 9,645.54ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คูณ 30 หาร เป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำข้อมูลจัดทำแผนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3431

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3431

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0799

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.63

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.38

100 / 100
2
10.45

100 / 100
3
16.98

0 / 0
4
30.63

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **