ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50230000-3432

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายประภาส บุญเต็ม โทร. 5826

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย คือการทำให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ด้วยสีเขียวของแมกไม้นานาพันธุ์กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 5-10 ปี ข้างหน้าโดยมีการปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนหรืออื่น ๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน และรองรับการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว และกิจกรรมภายในชุมชน และในอนาคตอันใกล้ ชาวกรุงเทพฯ จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Public Consciousness) สำหรับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และระบบขนส่งมวลชนต่างๆ จะต้องมุ่งสนองแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานที่สะอาด และประหยัด ชาวกรุงเทพฯ ต้องมีโอกาสที่หลากหลายในการเดินทางและเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะที่สะดวก และคล่องตัว ในขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ ต้องเป็นมหานครสวยงามที่ใครๆ ก็สามารถชื่นชมภูมิสถาปัตย์ต่างๆ รายรอบกรุงเทพฯได้ โดยปราศจากสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์รกรุงรัง ที่เคยบดบังทัศนียภาพ เพื่อให้เกิดเมืองที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกชีวิต สำนักงานเขตบางขุนเทียน เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสวนหย่อมในบริเวณพื้นที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ว่างเปล่า รกร้าง เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving For Bangkok)

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองกรุงเทพมหานคร - เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อปลูกไม้ยืนต้นในเขตบางขุนเทียน - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียว - เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ - สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ - เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพบริเวณทางสัญจรให้มีความร่มรื่นสวยงาม สร้างความเพลิดเพลินในการเดินทาง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวพักผ่อนรองรับชุมชน และพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่เขตบางขุนเทียน - เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงต้นไม้และสวนหย่อมภายในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-29)

100.00

29/06/2564 : ดำเนินการปลูกและปรับปรุงพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่ดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอนามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-05-28)

90.00

28/05/2564 :ดำเนินการปลูกตามพื้นที่ดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอนามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-04-30)

80.00

30/04/2564 :ดำเนินการปลูกตามพื้นที่ดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอนามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-03-27)

70.00

27/03/2564 : กำลังดำเนินการปลูกตามพื้นที่ดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอนามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : กำลังดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการปลูกตามพื้นที่ดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอนามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน (เรียบร้อยแล้ว) 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน(กำลังดำเนินการ) 3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน(กำลังดำเนินการ) 4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ (กำลังดำเนินงาน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

31/01/2564 : กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ และจัดเตรียมสถานที่บริเวณปลูกต้นไม้ ดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอนามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน 3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน 4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-29)

15.00

29/01/2564 : จัดทำแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพื่อจ้ดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่โครงการกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจัดทำร่างสัญญาและดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2021-09-27 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-27 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3432

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3432

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0804

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1165.55

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
209.20

100 / 100
3
926.24

0 / 0
4
1,165.55

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **