ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงถนนแสมดำ จากคลองสนามชัย ถึงคลองสหกรณ์ : 50230000-3437

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอรรศิริ โพธิ์สีดา โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

1. สภาพเดิมเป็นถนนผิวทางแอสฟัลต์ ชำรุด ทรุดต่ำ ไม่มีท่อระบายน้ำฝนตก น้ำท่วมขัง การสัญจรไม่ได้รับความสะดวก และความปลอดภัย ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน 2. ซอยดังกล่าวเชื่อมต่อซอยอนามัยงามเจริญ 25 มุ่งหน้าถนนพระรามที่ 2 และเขตทุ่งครุ ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษกประกอบกับ เข้าออก ได้หลายซอย เป็นซอยหลัก

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม 2. ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. ท้องถิ่นมีความเจริญรองรับการขยายตัวของเมือง และระบบขนส่งมวลชน 4. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สอยสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ 5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,802 ม. 3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาตามแบบ ท.03/41 จำนวน 167 บ่อ 4. สร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,020 ม. 5. สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาตามแบบ ท.03/41 จำนวน 170 บ่อ 6. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 3,604 ม. 7. สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 12,240 ตร.ม. 8. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 4,210 ตร.ม. 9. สร้างผิวทางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 12,240 ตร.ม. 10. สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 4,080 ตร.ม. 11. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 4,080 ตร.ม. 12. สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกันน้ำตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 3 บ่อ 13. สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกันน้ำตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ 14. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม. 15. PRIME COAT พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม. 16. สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-26)

100.00

26/08/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2021-07-29)

99.00

29/07/2564 : ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-28)

65.00

28/06/2564 : บออัดไหล่ทาง สร้างชั้นพื้นฐาน เทคอนกรีตผิวทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-25)

55.00

25/05/2564 : เทคอนกรีตผิวทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-04-26)

54.00

26/04/2564 : บดอัดไหลทาง สร้างชั้นพื้นฐาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-03-26)

39.00

26/03/2564 : ถมลูกรังไหล่ทาง ลงหินคลุกผิวทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2021-02-25)

24.00

25/02/2564 : ถมลูกรังไหล่ทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-01-26)

16.00

26/01/2564 : ตรวจร่างสัญญา อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวน 27 ตุลาคม 2563 ขายแบบ ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2563 ถึง 12 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมเอกสารประกาศแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานขอจ้างประกาศเชิญชวน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-11-30 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-30 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงนามสัญญาถึงดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
:80%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งมอบงานและรายงานผลการตรวจรับ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3437

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3437

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.50

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **