ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50230000-3442

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นางอิศกานติช์ ศรีจารุนาภิรัชต์ โทร. 5828

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญและผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่มยุวกาชาด นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จึงสมควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือ หรือยุวกาชาดที่ดี เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือ-ยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยขบวนการทางลูกเสือ และยุวกาชาด จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นพลเมืองดีของสังคมและของชาติต่อไป

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รู้จักความสามัคคี และสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบในบทบาทของการเป็นผู้นำหมู่ได้ 3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้อย่างราบรื่นไม่เกิดข้อขัดแย้ง 4. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ และยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 160 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 160 รวม 320 คน ดำเนินการโดยผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 40 คน ผู้กำกับยุวกาชาด 40 คน รวม 80 คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน รวมทั้งสิ้น 400 คน ด้านปริมาณ 1 นักเรียนชายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน 2 นักเรียนหญิงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรฝึกอบรม จำนวน 80 คน ด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถทำกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาการลูกเสือและยุวกาชาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-30)

70.00

30/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-27)

65.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการประชุมคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้เลื่อนการดำเนินงานไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-25)

60.00

25/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการประชุมคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-27)

55.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการประชุมคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-24)

35.00

24/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-20)

30.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-29)

20.00

29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ขออนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3442

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3442

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.50

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **