ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส : 50230000-3446

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวรัสรินทร์ ตันติพรธนพงษ์ โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็ก และสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ด้วยเหตุดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้จัดให้มีอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนในเบื้องต้นรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ การรับลงทะเบียน การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ การจัดทำข้อมูลสถิติผู้รับเบี้ยยังชีพ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขต 3. สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 ตำแหน่งโดยใช้วุฒิปริญญาตรี 1 ตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง และวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 31,550 บาท , เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 31,550 บาท และเงินประกันสังคม เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 จำนวน 2 เดือ ๆ ละ 789 บาท เป็นเงิน 1,578 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,678 บาท สรุป ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-24)

80.00

24/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และเงินประกันสังคม แก่อาสาสมัครฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2546

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-20)

55.00

20/07/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-17)

40.00

17/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนพฤษภาคม 2564 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-19)

30.00

19/05/2564 : เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 และเบิกจ่ายเงินประกันสังคม ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-19)

25.00

เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 32,212 บาท และเงินประกันสังคม เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 966 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-03-19)

22.00

19/03/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 37436.58 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 1,123 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-19)

20.00

เบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 40950 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 1228 บาท แก่อาสาสมัคร จำนวน 4 อัตรา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-15)

15.00

15/01/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นค่าตอบแทนฯ เป็นเงิน 39,626 บาท เงินประกันสังคม จำนวนเงิน 1,982 บาท รวมเบิกจ่าย 41,608 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-14)

10.00

12/14/2020 : เบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ สตรี ผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 32,675 บาท, ประกันสังคมเดือน ต.ค.2563 เป็นเงิน 654 บาท, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 38,964 บาท, เงินประกันสังคม เดือน พ.ย.2563 เป็นเงิน 780 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

11/25/2020 : เบิกจ่ายงบประมาณเดือนตุลาคม 2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: จัดทำคำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแลกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สร้างเครือข่ายการประสานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของ กทม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เก็บรวบรวมข้อมูบ จัดทำสถิติ และรายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.50

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **