ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50230000-3451

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายไชยยา แก้วก่า 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพคนเมือง และพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่ให้สามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ สำนักนักงานเขตบางขุนเทียนจึงได้จัดส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในชุมชน ลานกีฬาและสถานที่ที่มีความพร้อมจำนวน 13 แห่ง

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครได้มีการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและถูกต้องและสามารถนำไปถ่ายทอดเผยแพร่ต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ลานกีฬา ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตบางขุนเทียน รวมจำนวน 18 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-24)

100.00

24/08/2564 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีประกาศกรุงเทพมหานครห้ามมิให้รวมกลุ่มกันในสถานที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-20)

60.00

20/07/2564 : ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-17)

50.00

17/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำเต้นประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-19)

30.00

19/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นประจำเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-19)

25.00

เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้น ประจำเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-03-19)

22.00

19/03/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวม ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-19)

20.00

จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เป็นประจำทุกสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร - วันพฤหัสบดี) ของทุกเดือน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้นำเต้นประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 52,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-15)

15.00

15/01/2564 : เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่วิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 82,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-14)

10.00

12/14/2020 : เบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนผู้นำเต้น ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 71,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-24)

5.00

11/24/2020 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
: ดำเนินการตามกิจกรรมสอนเต้น แอโรบิค และเบิกจ่ายค่าตอบแทน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
: สรุปผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3451

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3451

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.50

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **