ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50230000-3453

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณัฐกานต์ ศรีมาเสริม โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สังคมไทยทุกวันนี้กำลังประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสภาวะโลกไร้พรมแดน ทำให้กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและกระแสเทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก ในขณะที่คนไทยยังขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยมและเอกลักษณ์ของตนเอง สาเหตุอีกประการหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่สังคมไทยยังขาดแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่นและภูมิกำเนิดของตนเอง ทำให้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมขาดความเชื่อมโยงจากฐานรากของสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวกรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหาครขึ้นในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นเผยแพร่แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองและตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ 3. เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของคลังปัญญาของคนในสังคม 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแต่ละพื้นที่ 5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดหาอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 2 คน เพื่อดูแลเป็นมัคคุเทศก์ประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2. จัดกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามความเหมาะสม 3. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน 4. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เดือนสิงหาคม แล้ว และรอเบิกจ่ายค้างข้ามปีค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ รักษาความสะอาด เดือนกันยายน 2564 สรุป ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-24)

80.00

24/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและ ประกันสังคม , เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด และค่าไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-20)

60.00

20/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ , เงินประกันสังคม , ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด และค่าไฟฟ้า ค่านำ้ประปา ประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-17)

50.00

17/06/2564 : เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ เดือนเมษายน 2564, ค่าตอบแทนอาสาฯ ประกันสังคม เดือนพฤษภาคม , ค่านำ้เดือนพฤษภาคม และเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เดือนเมษายน, เดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-19)

30.00

19/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 คน ประจำเดือนเมษายน 2564 , ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 , ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ.- มี.ค. 2564 และค่านำ้ประปา เดือนเม.ย.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-19)

25.00

เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ค่านำ้ประปา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-03-19)

23.00

19/03/2564 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สถิติผู้มาใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 คือ 1.เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 457 คน 2.เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 374 คน 3.เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 581 คน 4.เดือนมกราคม 2564 จำนวน 140 คน 5.เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 223 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-19)

20.00

เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เดือนมกราคม 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 94,426 บาท มีผู้มาใช้บริการประจำเดือนมกราคม จำนวน 265 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-15)

15.00

15/01/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่านำ้ ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563 โดยมีผู้มาขอใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 457 คน, เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 382 คน, เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 581 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-14)

10.00

12/14/2020 : เบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2563 และค่าโทรศัพท์ เดือนสิงหาคม 2563 และค่านำ้ประปา เดือนกันยายน 2563-เดือนพฤศจิกายน 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

11/24/2020 : เบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: บริหารกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ฯ และจัดกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3453

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3453

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.50

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **