ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50230000-3454

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณัฐการณ์ ศรีมาเสริม โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีที่มาจากแนวนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการพัฒนาด้านเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมแก่เยาวชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพที่ดี จึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด สะท้อน ปัญหาของเยาวชน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนอย่างจริงจัง

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้รู้จักองค์กรสภาเยาวชนเขตบางขุนเทียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาเยาวชนเขต 2.2 เพื่อส่งเสริมองค์กรสภาเยาวชนเขตบางขุนเทียนให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและสะท้อนปัญหาของเยาวชนให้กับสังคม 2.3 เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักความหวงแหน และมีสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมพิเศษ ปลูกป่าชายเลน และเรียนรู้ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมท้องถิ่นของเขตบางขุนเทียน และศึกษาธรรมชาติ ส่งเสริมอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน และชุนชนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เยาวชนในพื้นที่เขต จำนวน 60 คนเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 รวม 70 คน กำหนดจัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2564 2. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 (240 วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน แล้ว สรุป ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-24)

80.00

24/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และเงินประกันสังคมของอาสาสมัคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-20)

60.00

20/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และเงินประกันสังคมประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-17)

50.00

17/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-19)

30.00

19/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-04-19)

22.00

เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครฯ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-19)

20.00

19/03/2564 : ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากรอการออกระเบียบใหม่รองรับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-19)

20.00

เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 1 อัตรา ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 7,200 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 216 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-15)

15.00

15/01/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อาสาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,200 บาท เงินประกันสังคม เป็นเงิน 360 บาท และมีประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาเด็กแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมลำแพน เขตบางขุนเทียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-14)

10.00

12/14/2020 : เบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าอาสาสมัครสภาเด็กฯ เดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินประกันสังคม เป็นเงิน 140 บาท และค่าอาสาสมัครสภาเด็กฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินประกันสังคม เป็นเงิน 140 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

11/24/2020 : เบิกจ่ายตอบแทน ประกันสังคม เดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.50

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **