ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน : 50230000-3456

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพรทิพย์ มีสมเผ่า โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานคร ที่มีอาณาเขตติดชายทะเลอ่าวไทยอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร มีระยะทางติดชายฝั่งยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะทั่วไปเหมือนจังหวัดชายทะเลอื่นๆ มีป่าชายเลน มีการทำประมง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นแหล่งอาหารทะเลสดที่ใกล้ที่สุดสำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งจะส่งผลถึงเศรษฐกิจระดับชุมชน เป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าตลอดจนเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูมรดกทางภูมิปัญญา-ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่และฟื้นฟูป่าชายเลนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) อีกด้วย

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 2. เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ 3. เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 5 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-24)

100.00

24/08/2564 : มิได้มีการดำเนินการแต่่อย่างใด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานครมีประกาศห้ามมิให้มีการร่วมกลุ่มกันในที่สาธารารณะเกินกว่า 5 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-07-20)

30.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-06-17)

25.00

17/06/2564 : อยู่ระหว่างชลอการดำเนินการ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-05-19)

18.00

19/05/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการ ชลอไว้ก่อน เนื่องจากช่วงระยะเวลานี้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเดิมกำหนดการดำเนินการไว้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-04-19)

15.00

อยู่ระหว่างการเตรียมการ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องชะลอการดำเนินการไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-19)

15.00

19/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ซึ่งเดิมกำหนดจัดกิจกรรม "ล่องเรือ กินปูดูทะเลชาวทะเลบางขุนเทียน" ในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกีฬาโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (covid2019) จึงชลอการดำเนินการไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-19)

15.00

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ในเบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 อาจจะมีการเลื่อนกำหนดการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-15)

12.00

15/01/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณประจำงวด ซึ่งเบื้องต้นกำหนดจัดงานฯ ในวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใหม่อีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-14)

10.00

12/14/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดงาน กินปู ดูวิถีชาวทะเลบา่งขุนเทียน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-24)

5.00

11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: กำหนดจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
: ประสานส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0806

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จัดกิจกรรมอย่างน้อยครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ จัดกิจกรรมอย่างน้อยครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมอย่างน้อยครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **