ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50230000-3472

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นางอิศกานติช์ ศรีจารุนาภิรัชต์ โทร. 5829

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยงานเผยแผ่ศีลธรรมทางพุทธศาสนา ที่ วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อว่า “ศพอ” เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียนให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เน้นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนา

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานศูนย์ละ 3 คน ประกอบด้วย - ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน - ครูผู้ประสานงาน จำนวน 1 คน - คนงานดูแลความสะอาด จำนวน 1 คน ด้านคุณภาพ - วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน - พระธรรมวิทยากรที่สอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน - นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-30)

75.00

30/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-27)

70.00

27/07/2564 : ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-25)

65.00

25/06/2564 : อยู่ระหว่างรอให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-27)

55.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการจัดการเรียนการสอน และจะเริ่มดำเนินการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครานา 2019 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-24)

45.00

24/02/2564 : นักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-20)

40.00

20/01/2564 : ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-12-30)

35.00

30/12/2563 : นักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-30)

30.00

30/11/2563 : จัดทำตารางการเรียน และนักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-10-29)

20.00

29/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำตารางการเรียนและติดต่อพระวิทยากร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำตารางการเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อพระวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นักเรียนเรียนพระพุทธ ศาสนาวันอาทิตย์
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายค่าตอบแทน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3472

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3472

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.50

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **