ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50230000-3479

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางณิชกมล โชคชุมชูดวง โทร 5805

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าจะมีการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการอย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานภาคีทุกระดับ สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันพบว่า ยังมีการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดมีปริมาณสูงต่อเนื่อง รวมทั้งในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา พบว่าเด็ก เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรได้รับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันจากครอบครัวและชุมชน ประกอบกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สั่งการ มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณ และการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) มีเป้าหมายในการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในปี 2561 – 2565 ไม่น้อยกว่า 16,432 คน สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้มีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางขุนเทียน ทั้งหมด 387 คน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงาน เป็นเครือข่ายภาคประชาชน สำนักงานเขตบางขุนเทียน จึงจัดทำโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

50230100/50230100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางขุนเทียนให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางขุนเทียน จำนวน 311 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งภาคีเครือข่ายอื่นและภาคประชาชนในพื้นที่ ได้รับความรู้่ความเข้าใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรมและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-27)

10.00

27/08/2564 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-27)

10.00

27/07/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-30)

10.00

30/06/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-31)

10.00

31/05/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-25)

10.00

25/04/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-24)

10.00

24/03/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-28)

10.00

28/02/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากที่จะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-31)

10.00

31/01/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากที่จะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : วางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3479

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3479

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.50

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **