ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50230000-3480

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางดารณี อุ่นเรือน โทร. 0 2415 0157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มไม่คงที่โดยสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ พบร้อยละ ๑.๙ ๑.๙,๒.๖,๒.๕ และ ๒.๑ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีแนวโน้มลดลงโดยในปี ๒๕๕8-๒๕๖2 พบอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 678.27, 1,015.15, 1,078.02, ๑,683.89 และ 623.38 ตามลำดับ และพบว่าในช่วงเวลาเดียวกันอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในระดับประเทศมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหารรวมทั้งเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการที่ได้รับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

50230400/50230400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง มาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารใน ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหาร โรงเรียน และซูเปอร์มาร์เก็ต 2.เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร 3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการร้องเรียนด้านอาหาร 4. เพื่อประสานความร่วมมือ และร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินงานให้แผนยุทธศาสตร์ ประสบความสำเร็จ 5. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 6. เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 7. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการดำเนินการปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

1. สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร มีสุขลักษณะที่ดี โดยได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านกายภาพ 2. เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่วางจำหน่ายในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ซึ่งร้อยละ 90 ของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารไม่พบการปนเปื้อน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตลาด24 แห่ง สถานที่จำหน่ายอาหาร 180 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 5 แห่ง มินิมาร์ท 54 แห่ง และโรงเรียน 31 แห่ง 3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย 4. ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการดูแลเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย 5. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านอาหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 5 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 1 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 5 แห่ง 3.โรงเรียน - แห่ง 4.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 1 แห่ง 5.มินิมาร์ท - แห่ง 6.ร้านสะสมอาหาร - แห่ง 7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 28 ตย. ฟอร์มาลีน 20 ตย. สารฟอกขาว 20 ตย. สารกันรา 9ตย.ยาฆ่าแมลง 64 ตย. สีสังเคราะห์ 1 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 8.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 77 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 9.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 5 ตย. ผลการตรวจสอบผ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

25/08/2564 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 5 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 1 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 5 แห่ง 3.โรงเรียน - แห่ง 4.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 1 แห่ง 5.มินิมาร์ท - แห่ง 6.ร้านสะสมอาหาร - แห่ง 7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 28 ตย. ฟอร์มาลีน 20 ตย. สารฟอกขาว 20 ตย. สารกันรา 9ตย.ยาฆ่าแมลง 64 ตย. สีสังเคราะห์ 1 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 8.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 77 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 9.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 5 ตย. ผลการตรวจสอบผ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 7 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน - แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 6 แห่ง 3.โรงเรียน - แห่ง 4.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต - แห่ง 5.มินิมาร์ท - แห่ง 6.ร้านสะสมอาหาร - แห่ง 7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 32 ตย. ฟอร์มาลีน 27 ตย. สารฟอกขาว 19 ตย. สารกันรา 12ตย.ยาฆ่าแมลง - ตย. สีสังเคราะห์ 2 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 8.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 63 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 9.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 2 ตย. ผลการตรวจสอบผ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-25)

75.00

1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 30 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 3 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 18 แห่ง 3.โรงเรียน - แห่ง 4.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 5.มินิมาร์ท 20 แห่ง 6.ร้านสะสมอาหาร 34 แห่ง 7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 36 ตย. ฟอร์มาลีน 23 ตย. สารฟอกขาว 23 ตย. สารกันรา 6ตย.ยาฆ่าแมลง 38 ตย. สีสังเคราะห์ 4 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 8.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 64 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 9.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 7 ตย. ผลการตรวจสอบผ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 30 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 3 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.โรงเรียน 16 แห่ง 4.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 5.มินิมาร์ท 20 แห่ง 6.ร้านสะสมอาหาร - แห่ง 7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 36 ตย. ฟอร์มาลีน 20 ตย. สารฟอกขาว 21 ตย. สารกันรา 15ตย.ยาฆ่าแมลง 180 ตย. สีสังเคราะห์ 2 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 8.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 54 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 9.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 5 ตย. ผลการตรวจสอบผ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-22)

60.00

22/04/2564 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 30 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 3 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.โรงเรียน 10 แห่ง 4.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 5.มินิมาร์ท 20 แห่ง 6.ร้านสะสมอาหาร - แห่ง 7.ร้านอาหาร 132 แห่ง 8.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 32 ตย. ฟอร์มาลีน 16 ตย. สารฟอกขาว 27 ตย. สารกันรา 15ตย. ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 9.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 59 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 10.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน - ตย.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-25)

50.00

25/03/2564 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 20 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 3 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.โรงเรียน 10 แห่ง 4.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 5.มินิมาร์ท 20 แห่ง 6.ร้านสะสมอาหาร - แห่ง 7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 37 ตย. ฟอร์มาลีน 16 ตย. สารฟอกขาว 17 ตย. สารกันรา 15ตย. ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 8.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 70 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 9.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 6ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-24)

40.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 20 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 3 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.โรงเรียน - แห่ง 4.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 5.มินิมาร์ท 30 แห่ง 6.ร้านสะสมอาหาร - แห่ง 7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 47 ตย. ฟอร์มาลีน 15 ตย. สารฟอกขาว 33 ตย. สารกันรา 33ตย. ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 8.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 32 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 9.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 10ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-27)

30.00

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 20 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 3 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.โรงเรียน 16 แห่ง 4.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต - แห่ง 5.มินิมาร์ท - แห่ง 6.ร้านสะสมอาหาร - แห่ง 7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 19 ตย. ฟอร์มาลีน - ตย. สารฟอกขาว - ตย. สารกันรา -ตย. ยาฆ่าแมลง 30 ตย. ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 8.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 32 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 9.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน -ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 30 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ร้านอาหาร 177 แห่ง 4.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 5.มินิมาร์ท 54 แห่ง 6.ร้านสะสมอาหาร 25 แห่ง 7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 19 ตย. ฟอร์มาลีน 12 ตย. สารฟอกขาว 22 ตย. สารกันรา 12ตย. ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 7.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 70 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 8.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 10ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 30 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 4.มินิมาร์ท 20 แห่ง 5.ร้านสะสมอาหาร 10 แห่ง 6.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 13 ตย. ฟอร์มาลีน 17 ตย. สารฟอกขาว 5 ตย. สารกันรา 4ตย. ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 7.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 50 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 8.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 12ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีๆ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนและดำเนินการตามแผน
:15%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมชุดตรวจสอบหาสารเคมี
:25%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การตรวจสอบหาสารเคมีปนเปื้อน
:45%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
:65%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:การรายงานผลเสนอผู้บริหาร
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:การรายงานผลเสนอสำนักอนามัย
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3480

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3480

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0802

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.77

100 / 100
2
38.08

100 / 100
3
76.83

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **