ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน : 50230000-3484

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศักดิ์สิทธิ์ โคนาโล โทร.5834

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ดูแลและเฝ้าระวังให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องเพิ่มการดำเนินงานในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและปรับสภาพแวดล้อมเพื่อลดโอกาสในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม โดยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหลายหน่วยงานเพื่อนำมาตรการต่างๆ ลงไปในระดับพื้นที่ โดยให้สำนักงานเขตประสานกับสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ ออกตรวจพื้นที่ป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสถานการณ์ปัจจุบัน

50230900/50230900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ประชาชนเขตบางขุนเทียน มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและร่วมกันระวังภัยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น 3 เพื่อเป็นการประสานงานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียน

เป้าหมายของโครงการ

ลดปัญหาการก่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ และเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม และพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน คือ พื้นที่เสี่ยงภัย และตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : ดำเนินการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 1 ครั้งต่อวันต่อจุด และสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-27)

95.00

27/08/2564 : ดำเนินการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 1 ครั้งต่อวันต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-09)

90.00

09/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 1 ครั้งต่อวันต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : ดำเนินการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 1 ครั้งต่อวันต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : ดำเนินการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 1 ครั้งต่อวันต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 : ดำเนินการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 1 ครั้งต่อวันต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : ดำเนินการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 1 ครั้งต่อวันต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : ดำเนินการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 1 ครั้งต่อวันต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-31)

30.00

31/01/2564 : ดำเนินการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 1 ครั้งต่อวันต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : ดำเนินการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 1 ครั้งต่อวันต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3484

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3484

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0800

ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการ ลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **