ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพมหานคร : 50230000-3487

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิไล เกิดกรุง โทร. 5826

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อไป

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 50 ไร่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๒ ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม รวมจำนวน 3,714 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 13,993 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 34.98 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 101,138 ต้น *เดือน พฤษภาคม 2564 1. ผู้มาเยี่ยมชมป่าชายเลน จำนวน 752 คน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน 3. ปลูกต้นกล้า จำนวน 6,620 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 2,000 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 620 ต้น - ปลูกด้วยฝักต้นโกงกาง 4,000 ฝัก 3. คิดเป็นพื้นที่ 16.55 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 220 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม รวมจำนวน 3,714 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 13,993 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 34.98 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 101,138 ต้น *เดือน พฤษภาคม 2564 1. ผู้มาเยี่ยมชมป่าชายเลน จำนวน 752 คน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน 3. ปลูกต้นกล้า จำนวน 6,620 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 2,000 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 620 ต้น - ปลูกด้วยฝักต้นโกงกาง 4,000 ฝัก 3. คิดเป็นพื้นที่ 16.55 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 220 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-29)

70.00

29/06/2564 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม รวมจำนวน 3,714 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 13,993 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 34.98 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 101,138 ต้น *เดือน พฤษภาคม 2564 1. ผู้มาเยี่ยมชมป่าชายเลน จำนวน 752 คน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน 3. ปลูกต้นกล้า จำนวน 6,620 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 3,000 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 3,620 ต้น 4. คิดเป็นพื้นที่ 16.55 ไร่ 5. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 220 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม รวมจำนวน 3,584 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 7,373 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 18.43 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 100,220 ต้น *เดือน เมษายน 2564 1. ผู้มาเยี่ยมชมป่าชายเลน จำนวน 752 คน 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน - คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 4,862 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม - ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 4,862 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 12.155 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 220 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-30)

50.00

30/04/2564 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 3,584 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 2,511 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 6.28 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 100,000 ต้น *เดือน มีนาคม 2564 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 439 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 955 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 30 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 925 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 1.39 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 400 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-29)

30.00

29/03/2564 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,699 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,316 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 3.29 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 79,555 ต้น *เดือนกุมภาพันธ์ 2564 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน - คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน - ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม - ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน - ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ - ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 20,110 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-28)

20.00

28/02/2564 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,679 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,316 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 3.29 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 79,953 ต้น *เดือนมกราคม 2564 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน - คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน - ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม - ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน - ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ - ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 21,200 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-29)

20.00

29/01/2564 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,679 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,316 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 3.29 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 79,953 ต้น *เดือนธันวาคม 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 826 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 650 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 250 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 400 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 1.625 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 21,200 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,679 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,316 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 3.29 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 58,753 ต้น *เดือนธันวาคม 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 826 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 650 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 250 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 400 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 1.625 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 20,110 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 1,853 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 666 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 1.665 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 38,643 ต้น *เดือนพฤศจิกายน 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,037 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 170 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 170 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน - ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 0.425 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 20,537 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 816 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 496 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 1.24 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 18,106 ต้น 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 816 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 496 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 496 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน - ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 1.24 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 18,106 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำข้อมูลจัดทำแผนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-09-27 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-27 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3487

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3487

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0801

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ค่าเป้าหมาย จำนวนไร่ : 50

ผลงานที่ทำได้ จำนวนไร่ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.29

100 / 100
2
6.28

100 / 100
3
34.98

0 / 0
4
50.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **