ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50240000-3560

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นายอรรถพล แสนเรือง (โทร. 6822-3 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภาษีหลักของกรุงเทพมหานครและมีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานเร่งรัด ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดและจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ คือ การจัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี โดยดำเนินการสำรวจตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ แล้วทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี จัดทำทะเบียนภาษีให้ถูกต้องทันสมัย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนรายได้ของกรุงเทพมหานครให้เพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายในกิจการด้านต่างๆ ตามหน้าที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งมีการขยายตัวออกไปเป็นอันมากในปัจจุบัน จึงส่งผลให้ต้องเพิ่มการจัดเก็บรายได้ทุกๆ ปี

50240500/50240500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างครบถ้วนและครอบคลุมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ

เป้าหมายของโครงการ

ทำการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-10)

95.00

10/09/2564 : ดำเนินการ ดังนี้ ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนกันยายน 2564 เท่ากับ 420,680.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 58,367.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 362,313.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เท่ากับ 30,640,710.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.56 ของยอดประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-25)

88.00

25/08/2564 : ดำเนินการ ดังนี้ ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เท่ากับ 420,680.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 58,367.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 362,313.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 เท่ากับ 30,640,710.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.56 ของยอดประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-02)

80.00

02/07/2564 : ดำเนินการ ดังนี้ ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากับ 1,042,587.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 110,370.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 463,939.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.22 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 468,278.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 30,220,030.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.89 ของยอดประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-25)

72.00

25/06/2564 : ดำเนินการ ดังนี้ ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เท่ากับ 10,152,481.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.09 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 427,140.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.10 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 18,988.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.99 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 1,196,781.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.88 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 8,509,571.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.91 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 เท่ากับ 29,177,442.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.24 ของยอดประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-28)

64.00

28/05/2564 : ดำเนินการ ดังนี้ ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เท่ากับ 5,483,406.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.69 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 108,709.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 5,266.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 3,320,005.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.18 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 2,049,424.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 19,024,960.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.15 ของยอดประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-30)

56.00

30/04/2564 : ดำเนินการ ดังนี้ ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนเมษายน 2564 เท่ากับ 5,310,585.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.42 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 3,000,596.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.87 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 11,334.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.33 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 1,398,979.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.72 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 899,674.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 เท่ากับ 13,541,554.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.46 ของยอดประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-26)

48.00

26/03/2564 : ดำเนินการ ดังนี้ ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 2,471,343.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.92 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 253,617.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.62 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 14,595.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.60 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 2,200,084.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 3,047.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 เท่ากับ 8,230,969.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของยอดประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : ดำเนินการ ดังนี้ ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 1,791,264.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 646,977.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.24 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 2,173.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 1,136,975.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.34 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 5,139.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 5,759,625.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.13 ของยอดประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-28)

32.00

28/01/2564 : ดำเนินการ ดังนี้ ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 368,326.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 74,990.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.07 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 2,902.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 222,373.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 68,060.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 เท่ากับ 3,968,360.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.29 ของยอดประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :. ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-24)

24.00

24/12/2563 : ดำเนินการ ดังนี้ ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,068,708.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 676,193.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.66 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 22,429.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.43 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 294,788.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 75,296.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3,600,034.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 ของยอด ประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-27)

16.00

27/11/2563 : ดำเนินการ ดังนี้ ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 601,731.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 186,780.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.67 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 23,534.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 142,984.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 248,432.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 2,531,326.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.01 ของยอดประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-29)

8.00

29/10/2563 : ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2.สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันที่รับผิดชอบ 3.นำข้อมูลที่ทำการสำรวจตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 1,929,594.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.06 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 730,387.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.43 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 25,839.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.84 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 680,622.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.19 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 492,745.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของยอดประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-10-28)

0.00

28/10/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันที่รับผิดชอบ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำข้อมูลที่ทำการสำรวจตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3560

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3560

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-941

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.11

100 / 100
2
12.84

100 / 100
3
40.59

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **