ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ : 50240000-3561

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นายอรรถพล แสนเรือง (โทร. 6822-3 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภาษีหลักของกรุงเทพมหานครและมีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานเร่งรัด ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดและจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ คือ การจัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี โดยดำเนินการสำรวจตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ แล้วทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี จัดทำทะเบียนภาษีให้ถูกต้องทันสมัย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนรายได้ของกรุงเทพมหานครให้เพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายในกิจการด้านต่างๆ ตามหน้าที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งมีการขยายตัวออกไปเป็นอันมากในปัจจุบัน จึงส่งผลให้ต้องเพิ่มการจัดเก็บรายได้ทุกๆ ปี

50240500/50240500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ลดลง สามารถจัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ทำการเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-10)

95.00

10/09/2564 : สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 84 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนกันยายน 2564 เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,272.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เท่ากับ 115,279.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.60 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-25)

88.00

25/08/2564 : สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 84 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,272.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 เท่ากับ 115,279.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.60 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-02)

80.00

02/07/2564 : สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 84 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากับ 7,272.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,272.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 115,279.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.60 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-25)

72.00

25/06/2564 : สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 84 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เท่ากับ 7,272.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,272.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 เท่ากับ 108,006.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 84 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เท่ากับ 1,449.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 1,449.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.29 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 100,733.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.51 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2021-04-30)

53.00

30/04/2564 : สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 84 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนเมษายน 2564 เท่ากับ 543.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 543.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.99 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 เท่ากับ 99,284.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.41 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-26)

45.00

26/03/2564 : สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 84 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 34,545.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 34,272.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 272.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 เท่ากับ 98,740.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.36 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-02-25)

37.00

25/02/2564 : สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 94 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 338.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 338.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.24 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 64,194.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.79 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-01-28)

29.00

28/01/2564 : สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 94 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 471.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 471.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.72 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 เท่ากับ 63,856.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-12-24)

21.00

24/12/2563 : สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 94 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 50,199.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.74 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 41,062.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.13 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 9,136.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.35 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 เท่ากับ 63,384.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.73 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-11-27)

13.00

27/11/2563 : สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 94 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 8,038.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 8,038.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.34 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 13,185.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : **ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี 2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ 3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 94 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 5,147.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 4,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 1,147.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-10-28)

0.00

28/10/2563 : -

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำบัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โดยแยกเป็นรายปี
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจลูกหนี้ค้างชำระเป็นประจำและต่อเนื่อง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เร่งรัดติดตามจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระให้ครบถ้วน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3561

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3561

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-942

ตัวชี้วัด : ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8.06

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.76

100 / 100
2
7.36

100 / 100
3
8.06

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **