ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย : 50240000-3562

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นายอรรถพล แสนเรือง (โทร. 6822-3 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภาษีหลักของกรุงเทพมหานครและมีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานเร่งรัด ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดและจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ คือ การจัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี โดยดำเนินการสำรวจตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ แล้วทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี จัดทำทะเบียนภาษีให้ถูกต้องทันสมัย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนรายได้ของกรุงเทพมหานครให้เพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายในกิจการด้านต่างๆ ตามหน้าที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งมีการขยายตัวออกไปเป็นอันมากในปัจจุบัน จึงส่งผลให้ต้องเพิ่มการจัดเก็บรายได้ทุกๆ ปี

50240500/50240500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง สามารถจัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ทำการเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระภาษีป้ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563 และของหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ณ 31 ตุลาคม 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-10)

95.00

10/09/2564 : **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เท่ากับ 2,987.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 2,987.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.03 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เท่ากับ 146,183.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.29 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-25)

88.00

25/08/2564 : **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เท่ากับ 2,987.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 2,987.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.03 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 เท่ากับ 146,183.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.29 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-02)

80.00

02/07/2564 : **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากับ 260.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 260.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 143,196.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.28 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-25)

72.00

25/06/2564 : **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เท่ากับ 7,053.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 3,153.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 3,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.73 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 เท่ากับ 142,935.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.19 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เท่ากับ 1,250.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 1,250.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 135,881.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.81 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-30)

55.00

30/04/2564 : **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนเมษายน 2564 เท่ากับ 577.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 577.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 เท่ากับ 134,631.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.39 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-26)

45.00

26/03/2564 : **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 2,033.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 2,033.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.70 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 เท่ากับ 134,053.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.20 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-25)

35.00

25/02/2564 : **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 3,536.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.19 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 3,536.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 132,020.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.51 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-01-28)

27.00

28/01/2564 : **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 2,024.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 2,024.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.70 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 เท่ากับ 128,484.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.32 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2020-12-24)

19.00

24/12/2563 : **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 53,570.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.06 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 53,570.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.47 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม - ธันวาคม 2563 เท่ากับ 126,460.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.64 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-11-27)

11.00

27/11/2563 : **ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระภาษีป้ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563 และ ของหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ณ 2 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี 2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ 3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 72,889.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.57 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 72,889.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.14 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 72,889.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.57 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-10-29)

3.00

29/10/2563 : **ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระภาษีป้ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563 และ ของหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ณ 31 ตุลาคม 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี 2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ 3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 31 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 31 ตุลาคม 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-10-28)

0.00

28/10/2563 : -

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำบัญชีลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โดยแยกเป็นรายปี
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจลูกหนี้ค้างชำระเป็นประจำและต่อเนื่อง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เร่งรัดติดตามจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระให้ครบถ้วน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3562

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3562

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0949

ตัวชี้วัด : มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 25

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 47.96

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.86

100 / 100
2
45.15

100 / 100
3
47.96

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **