ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50250000-3219

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุวิทย์ อยู่เปรม /5314-5317 หรือ 02 565 9413

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครพัฒนาสู่เมืองกระชับ (Compact City) โดยมีภารกิจการพัฒนา สำหรับเมืองที่มีประชากรหนาแน่นในเขตชั้นในและชั้นกลาง ให้สามารถใช้ประ โยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ จึงต้องจัดทำข้อมูลด้านกายภาพของเมืองและข้อมูลแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงของกรุงเทพมหานคร สร้างจุดอ้างอิงแนวเขตที่มีมาตรฐานและค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ สามารถแก้ไขปัญหาการรุกล้ำหรือทับซ้อน ฝ่ายทะเบียนจึงมีภารกิจการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง ให้สามารถตรวจสอบถึงตำแหน่งของอาคารที่สร้างเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง

50250200/50250200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้การออกเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตดอนเมืองสามารถตรวจสอบได้ ถึงตำแหน่งอาคารที่มีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขหมายประจำบ้านจากระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ของสำนักผังเมือง -เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง ให้สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ในงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านที่สร้างแล้วเสร็จในพื้นที่เขตดอนเมืองได้รับการสำรวจและจัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลครบถ้วนทุกหลังคาเรือน โดยการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทุกหลังที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-23)

100.00

23/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ระบบออนไลน์ข้อมูลไม่เสถียร ขัดข้อง และประมวลผลช้า ทำให้เกิดผลกระทบในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ระบบออนไลน์ข้อมูลไม่เสถียร ขัดข้อง และประมวลผลช้า ทำให้เกิดผลกระทบในการดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2018-08-20)

85.00

20/8/2561 :ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามที่ผู้ยื่นคำร้องและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 50 หลัง

** ปัญหาของโครงการ : 20/8/2561 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : 20/8/2561 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2018-07-20)

75.00

20/7/2561 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามที่ผู้ยื่นคำร้องและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 19 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :20/7/2561 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :20/7/2561 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2018-06-25)

70.00

25/6/2561 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามที่ผู้ยื่นคำร้องและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนด ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 606 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :25/6/2561 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/6/2561 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2018-05-22)

65.00

22/5/2561 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามที่ผู้ยื่นคำร้องและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 222 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :22/5/2561 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :22/5/2561 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-04-24)

60.00

24/4/2561 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามที่ผู้ยื่นคำร้องและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนด ประจำเดือนเมษายน 2561 จำนวน 31 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :24/4/2561 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :24/4/2561 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2018-03-25)

55.00

25/3/2561 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามที่ผู้ยื่นคำร้องและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนด ประจำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 158 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :25/3/2561 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/3/2561 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2018-02-22)

45.00

22/2/2561 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามที่ผู้ยื่นคำร้องและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 32 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :22/2/2561 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :22/2/2561 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-01-24)

40.00

24/1/2561 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามที่ผู้ยื่นคำร้องและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 20 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :24/1/2561 :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :24/1/2561 :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2017-12-25)

30.00

25/12/2560 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามที่ผู้ยื่นคำร้องและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 225 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :25/12/2560 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25/12/2560 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2017-11-24)

20.00

24/11/2560 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามที่ผู้ยื่นคำร้องและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนด ประจำเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 23 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :24/11/2560 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :24/11/2560 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-10-29)

10.00

29/10/2560 : ขออนุมัติโครงการ ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามที่มีผู้ยื่้นคำร้อง และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้านตามระบเียบสำนักทะเบียนกลางที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :29/10/2560 : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :29/10/2560 : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครง
:10%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายการผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3219

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3219

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0817

ตัวชี้วัด : **8. - ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - มีการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **