ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร : 50250000-3487

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุดารัตน์ ภู่โปร่ง (5319)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครพัฒนาสู่เมืองกระชับ (Compact City) โดยมีภารกิจการพัฒนา สำหรับเมืองที่มีประชากรหนาแน่นในเขตชั้นในและชั้นกลาง ให้สามารถใช้ประ โยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ จึงต้องจัดทำข้อมูลด้านกายภาพของเมืองและข้อมูลแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงของกรุงเทพมหานคร สร้างจุดอ้างอิงแนวเขตที่มีมาตรฐานและค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ สามารถแก้ไขปัญหาการรุกล้ำหรือทับซ้อน ฝ่ายทะเบียนจึงมีภารกิจการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง ให้สามารถตรวจสอบถึงตำแหน่งของอาคารที่สร้างเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง

50250300/50250300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตดอนเมืองสามารถตรวจสอบได้ ถึงตำแหน่งอาคารที่มีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขหมายประจำบ้านจากระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ของสำนักผังเมือง -เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง ให้สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ในงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตดอนเมืองได้รับการสำรวจและจัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลครบถ้วนทุกหลังคาเรือน โดยการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทุกหลังที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-28)

75.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการลงจุดตำแหน่งตามหนังสือที่ กท 6403/5156 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จำนวน 21 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-29)

65.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ลงจุดแสดงตำแหน่งการขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 17 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-18)

60.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งการขอก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 151 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-19)

55.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรายงานประจำเดือนเมษายน 2563 ตามหนังสือที่ กท 6403/2812 ลว.29 เมษายน 2563 จำนวน 13 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการลงจุดแสดงตำแหน่ง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ตามหนังสือที่ กท 6403/2250 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.การรายงานลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ที่ กท 6403/7944 ลว.14พย2562 2.การรายงานลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ กท 6403/8369 ลว.29พย2562 3.การรายงานลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ที่ กท 6403/8925 ลว.24ธค2562 4.การรายงานลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ที่ กท 6403/696 ลว.30มค2563 5.การรายงานลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ กท 6403/1463 ลว.28กพ2563

** ปัญหาของโครงการ :การรายงานลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ในแต่ละเดือนต้องรอระยะเวลาในการดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง ให้หมดเดือนก่อนจึงจะสามารถดำเนินการรายงานได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ส่งรายงานให้สำนักผังเมืองทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้ดำเนินการส่งรายงานให้สำนักผังเมืองทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน พฤศจิกายน 2562 = 17 จุด เดือนธันวาคม 2562 = 30 จุด

** ปัญหาของโครงการ :-แผนที่ที่ใช้ในระบบ บางครั้งไม่สามารถหาจุดแสดงตำแหน่งไม่ได้เนื่องจากโฉนดที่ดินมีการแบ่งใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-แผนที่ที่ใช้ในระบบ บางครั้งไม่สามารถ หาจุดแสดงตำแหน่งไม่ได้เนื่องจากโฉนดที่ดินมีการแบ่งใหม่

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำรายงานและลงจุดแสดงตำแหน่งในระบบประจำเดือนตุลาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 6403/7944ลว.14พ.ย.2562จำนวน21จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมสถิติในการจัดทำรายงานประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-การค้นหาแปลงที่ดินในการลงจุดไม่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้การลงจุดล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-ควรปรับปรุงระบบและแผนที่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกในการค้นหา

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:วิศวกรโยธาตรวจสอบรายการคำนวณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กลุ่มงานรักษาที่สาธารณะตรวจสอบพื้นที่สาธารณะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารเพื่อเสนออนุญาต/ออกคำสั่งแก้ไข
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ออกใบอนุญาต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เสนอใบอนุญาตให้กับผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:แยกแบบเพื่อให้ประชาชนมารับใบอนุญาต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ประชาชนมารับใบอนุญาต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3487

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3487

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0905

ตัวชี้วัด : (15) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **