ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง : 50250000-3490

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.จารุณี แสงรื่น (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ โทร.5308-5309)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทยปัจจุบัน พบว่า มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมาบริโภค และลำเลียงไปสู่ประเทศที่สาม ยาบ้ายังคงเป็นยาหลักที่แพร่ระบาด ชุมชนมีปัญหายาเสพติดรุนแรงมากถึง 3,471 ชุมชน มีการใช้เฮโรอีน ยาเค กัญชา เพิ่มขึ้น และกลุ่มเด็ก เยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 25 ปี เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ 45 - นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านปลอดภัย มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตและทรัพย์สินที่ปลอดภัย สังคมปลอดภัย และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561- 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) มุ่งให้สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ ซึ่งใช้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านมั่นคง ปลอดยาเสพติด เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม - แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) มีเป้าหมายในการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในปี 2561-2565 ไม่น้อยกว่า 16,432 คน ซึ่ง พ.ศ. 2562 มีแผนพัฒนาอาสาสมัครฯ เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน จำนวน 2,066 ชุมชน รวม 2,066 คน และเพื่อให้การขับเคลื่อนของอาสาสมัครฯ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมืองจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง (อาสาสมัครรายเดิม) จำนวน 1 วัน 2. จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 1 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : ประชุม ศป.ปส. เขตดอนเมืองครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : เตรียมการจัดประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมือง ครั้งที่ 4 (ครั้งที่ 3/2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-30)

85.00

30/07/2564 : เตรียมจัดการประชุม ศป.ปส. เขตดอนเมือง ครั้งที่ 4 (ไตรมาส 3/2564) ภายในเดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-15)

80.00

15/06/2564 : - เตรียมการประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมือง ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เป็นรูปแบบอื่น เช่น สื่อออนไลน์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-18)

70.00

18/05/2564 : เตรียมจัดการประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมือง ในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : เตรียมจัดการประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมือง ในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-17)

50.00

17/03/2564 : จัดประชุม ศป.ปส. เขตดอนเมืองครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-23)

35.00

23/02/2564 : เตรียมจัดการประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมือง ในเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : เตรียมจัดการประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมือง ในเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-09)

25.00

09/12/2563 : จัดประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมืองครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : เตรียมจัดการประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมือง ในเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : เตรียมดำเนินการจัดประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมือง ในช่วงเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3490

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3490

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6508

ตัวชี้วัด : (ยุทธศาสตร์) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **