ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน : 50250000-3494

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิสุทธิพล อุ่นทรัพย์ และ นายอุดม เกตุเนตร ( โทร.5318)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธามีหน้าที่ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการไฟฟ้านครหลวง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากอาชญากรรม

50250300/50250300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากการก่ออาชญากรรม

เป้าหมายของโครงการ

จำนวน1 แผน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๓ ทัศนียภาพคูคลองแลดูสะอาด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : - สำรวจไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ครั้ง / เดือน - คลองลาดพร้าว ไม่พบไฟฟ้าชำรุด - คลองเปรมประชากร ไม่พบไฟฟ้าชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-31)

85.00

31/08/2564 : ดูแลไฟฟ้าส่องสว่างคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว ขณะนี้ไม่มีไฟฟ้าดับแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-27)

83.00

27/07/2564 : ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2564 ไม่พบไฟฟ้าส่องสว่างดับ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-23)

80.00

23/06/2564 : มีการออกสำรวจ ตรวจสอบ และประสานผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการแจ้งไฟฟ้าดับ เป็นประจำทุกเดือน ขณะนี้ไม่มีการรายงานแจ้งไฟฟ้าดับแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-05-28)

76.00

28/05/2564 : มีแจ้งไฟฟ้าดับจำนวน ๑ จุด บริเวณชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา คลองลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-04-29)

75.00

29/04/2564 :ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนที่อยู่ในคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร เป็นประจำทุกเดือน ไม่มีการรายงานแจ้งไฟฟ้าดับแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-03-18)

75.00

18/03/2564 : ไม่มีการแจ้งไฟฟ้าดับที่คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-15)

25.00

2/15/2021 : อยู่ระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งได้สำรวจข้อมูลพร้อมส่งให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-13)

22.00

1/13/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการแจ้งข้อมูลไฟฟ้าดับในเดือนธันวาคม 2563 แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-22)

20.00

12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ในการติดตั้งเสาไฟฟ้า และซ่อมแซมดวงไฟ โดยส่งให้ฝ่ายรักษาฯรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ตามหนังสือที่ กท 6403/1440 ลว.3ธันวาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :-พื้นที่ที่ติดตั้งเสาไฟฟ้า ได้มีการติดตั้งเต็มพื้นที่แล้ว และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่จะมีการรื้อถอนการปลูกสร้างอาคารในอนาคต เนื่องจากเป็นพื้นที่รุกล้ำที่ริมคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว ซึ่งจะมีการปลูกสร้างบ้านมั่นคงให้ประชาชนอาศัยใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-พื้นที่ที่ติดตั้งเสาไฟฟ้า ได้มีการติดตั้งเต็มพื้นที่แล้ว และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่จะมีการรื้อถอนการปลูกสร้างอาคารในอนาคต เนื่องจากเป็นพื้นที่รุกล้ำที่ริมคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว ซึ่งจะมีการปลูกสร้างบ้านมั่นคงให้ประชาชนอาศัยใหม่

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจตรจสอบบริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : เตรียมดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3494

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3494

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6501

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **