ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16 : 50250000-3498

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสายพิณ เลี้ยงองอาจ (นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.5318)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายมหานครปลอดภัย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นปัญหาที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และได้พยายามทุกวิธีการต่างๆ มาดำเนินการแก้ไขปัญหาและสำนักงานเขตดอนเมืองเป็นเขตที่มีพื้นที่ติดกับปริมณฑลและเขตข้างเคียง รวมถึงมีสนามบิน จึงทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นทางหลัก และทางลัดในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตดอนเมืองจึงดำเนินการปรับปรุงถนน/ตรอก/ซอยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายหลัก และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

50250300/50250300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาจราจรที่แออัดตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในพื้นที่ให้สามารถระบายออกสู่ถนนหลักได้หลายเส้นทาง ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว 2. เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก ซอยต่างๆ ให้ระบายสู่แหล่งระบายน้ำหลัก 3. เพื่อปรับปรุงถนนในชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ 4. เพื่อปรับสภาพผิวการจราจรให้เรียบ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ให้อยู่ในสภาพปกติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-23)

100.00

23/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-28)

100.00

28/05/2564 : ตั้งฏีกาเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-29)

100.00

29/04/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-03-18)

75.00

18/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง 1.สร้างรางวียาว 140.00 เมตร 2. สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อที่ 296 ตร.ม. 3. สร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อที่ 84 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-02-15)

62.00

2/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ได้ความยาว 10 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-13)

60.00

1/13/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้าง บ.วิชชุคอนสตรัคชั่น จก. ตามสัญญาเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-12-22)

32.00

12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้าง บ.วิชชุคอนสตรัคชั่น อยู่ระหว่างขอเงินงวดเพื่อดำเนินการขอซื้อขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-25)

30.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ โดยผู้รับจ้าง บริษัท วิชชุคอนสตรัคชั่น จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : เตรียมดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผบการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3498

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3498

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6514

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **