ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50250000-3512

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอภิญญา เงาชัยภูมิ (เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร.5329)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่เขตขยาย มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น ทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น และประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งการค้าขาย สถานประกอบการจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น มากอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ 200 ตัน/วัน และส่วนมาเป็นขยะที่ทิ้งรวมยังไม่มีการคัดแยกขยะ ซึ่งขยะบางส่วนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี และต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด และแยกมูลฝอยโดยการนำมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ เป็นต้น นำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บทำลาย และประหยัดงบประมาณ

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทมูลฝอยอินทรีย์ เช่นเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่สำนักงานเขตดอนเมือง ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย 3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการหมักเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และขยายผลให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนประชากร 4 2. ชุมชนสะพานปูน 3. ชุมชนประชากร 3 4. ชุมชนร่มไทรงาม - จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนประชากร 4 2. ชุมชนสะพานปูน 3. ชุมชนประชากร 3 4. ชุมชนร่มไทรงาม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-25)

80.00

25/07/2564 : - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ชุมชน 1. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรม 2. ชุมชนร่วมพัฒนา 3. ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ 4. ชุมชนตาลคู่ 5. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-29)

75.00

29/06/2564 : - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนตาลคู่ 2. ชุมชนร่มไทรงาม 3. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรม 4. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนปู้เจ้าสมิงพราย 2. ชุมชนประชากร 3 3. ชุมชนสะพานปูน 4. ชุมชนประชากร 4

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-29)

60.00

29/04/2564 : - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง 2. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 3. ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ 4. ชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 2. ชุมชนนปอ. 3. หมู่บ้านศศิวัลย์ 4. ชุมชนอยู่เจริญบุญมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-16)

40.00

16/02/2564 : - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนทำนบร่วมใจ 2. ชุมชนวัฒนานนท์ 3. ชุมชนดอนเมืองวิลล่า 4. ชุมชนยิ่งโอฬาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-22)

35.00

22/01/2564 : - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ชุมชน 1. หมู่บ้านศรีกาญจน์ 2. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 3. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา 4. ชุมชนเจษฎา 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนทัดชาวิลล่า 2. ชุมชนเทพประทาน 3. ชุมชนไทเทยิ่น 4. ชุมชนแหลมทองนิเวศน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ชุมชน 1. ชุมชนโกสุมรวมใจ 1 2. ชุมชนแหลมทองนิเวศน์ 3. ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี 4. ชุมชนดอนเมืองวิลล่า 5. ชุมชนวังทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : - เตรียมดำเนินโครงการ - ดำเนินการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรม 2. ชุมชนตาลคู่ 3. ชุมชนร่มไทรงาม 4. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3512

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3512

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6503

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 34.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.54

100 / 100
2
17.57

100 / 100
3
26.31

100 / 100
4
34.99

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **