ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์ : 50250000-3514

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ (เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร.5329)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เขตดอนเมืองเป็นเขตพื้นที่เขตขยาย มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น และประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งการค้าขาย สถานประกอบการจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชน ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเจริญเติมโตของเศรษฐกิจ ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ ๑๗๐ ตัน/วัน ในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการคัดแยกองค์ประกอบของมูลฝอย ปรากฏว่า มูลฝอยอินทรีย์มีถึง ๕๐ % ที่มีการทิ้งรวม ทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้เช่น เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ลดลง กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายการบริหารจัดการมูลฝอยให้เหลือน้อยที่สุด ด้านแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) สำนักงานเขตดอนเมือง เห็นความสำคัญในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ จึงได้จัดทำ “โครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์” ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอินทรีย์โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน โดยดำเนินกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการจัดการมูลฝอยอินทรีย์ในครัวเรือน ในสำนักงาน รวมไปถึงการนำมูลฝอยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อาทิ การนำมูลฝอยอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ นำไปเลี้ยงสัตว์ การนำกลับไปใช้ในทางเกษตรกรรมต่างๆ เป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยการดำเนินงานดังกล่าวผ่านการสำรวจปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ในพื้นที่เขตดอนเมือง

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์โดยคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำขยะมูลฝอยส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางก่อนนำไปทิ้ง 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมมูลฝอยอินทรีย์ใน ชุมชน โรงเรียน ตลาด ร้านอาหาร โรงแรม ธนาคาร สถานศึกษา วัด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ปั้มน้ำมัน ร้านสะดวกชื้อ อาคารสูง ในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ จัดเก็บไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๘.๒๕ ตันต่อปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

- ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้ 510 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้ 502 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-25)

80.00

25/07/2564 : - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้ 492 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-29)

75.00

29/06/2564 : - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ 511 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ 505 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-29)

60.00

29/04/2564 : - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้จำนวน 500 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ 504 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-16)

40.00

16/02/2564 : - ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ 548 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-25)

35.00

25/01/2564 : - ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 510 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : - ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 512 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : - ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 518 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : - เตรียมดำเนินโครงการ - ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 506 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
:14%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำรวจข้อมูลและประสานงานนัดเวลาจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ในกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รณรงค์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ การรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์
:14%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเข้าจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ ตามเวลาที่นัดหมาย แล้วนำมารวมที่ศูนย์รวมขยะ ลานจอดรถฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และประสานให้เกษตรกรมารับ ส่วนเปลือกผักผลไม้
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานขอข้อมูลปริมาณมูลฝอยจากเกษตรที่มาจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์
:14%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้และรายงานผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3514

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3514

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6503

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 34.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.54

100 / 100
2
17.57

100 / 100
3
26.31

100 / 100
4
34.99

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **