ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ : 50250000-3515

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ (เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร.5329)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคนไทยกว่า ๖๐ ล้านคน สามารถสร้างขยะได้ถึง ๑๔ ล้านตัน/ปี แต่ความสามารถในการคัดแยกขยะกลับมีไม่ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ของขยะที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆ หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้น ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือ อากาศเสีย น้ำเสีย แหล่งพาหะนำโรค เหตุรำคาญและความไม่น่าดู “กล่องเครื่องดื่ม” เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถนำกลับมาทำประโยชน์ได้ กล่องเครื่องดื่มจำนวนมากที่ถูกทิ้งปนไปกับขยะทั้งๆที่ทุกส่วนในกล่องเครื่องดื่มเป็นทั้งกระดาษ พลาสติก และอะลูมิเนียมฟอยล์ สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ประโยชน์ หลังจากบริโภคกล่องเครื่องดื่มหมดแล้วเก็บกล่องเครื่องดื่มอย่างถูกวิธี สามารถส่งขายให้กับร้านรับชื้อของเก่า ซึ่งจะส่งกล่องเหล่านี้ไปยังโรงงานเพื่อปั่นแยกเยื่อกระดาษกลับมาใช้ใหม่หรือบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมูลนิธิฯ จะนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วกลับมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ แผ่นหลังคาที่ทำจากกล่องเครื่องดื่มจะมีคุณสมบัติไม่แตกง่าย ทนไฟ ไม่ดูดซับแสงแดด หรือความร้อน โดยกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว จำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง สามารถทำหลังคาได้ ๑ แผ่น ในการนี้เป็นการช่วยทำให้ปริมาณขยะลดลง เพราะถ้าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันคัดแยกขยะก็จะเหลือขยะที่จะต้องกำจัดน้อย เป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการ “คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์” โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมของการร่วมกันคัดแยกขยะให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตดอนเมืองและกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสภาพแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มจากชุมชนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร แล้วนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมทุกเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม ได้จำนวน 30 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม ได้จำนวน 30 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-25)

80.00

25/07/2564 : - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม ได้จำนวน 40 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-29)

75.00

29/06/2564 : - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม ได้จำนวน 25 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 180 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-29)

60.00

29/04/2564 : - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 15 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้ จำนวน 479 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-16)

40.00

16/02/2564 : - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้ จำนวน 185 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-25)

35.00

25/01/2564 : - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 30 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 425 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 230 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : - เตรียมดำเนินโครงการ - ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 404 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:35%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการประสานกับชุมชนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับกล่องเครื่องดื่ม
:35%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดส่งกล่องเครื่องดื่มให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3515

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3515

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6503

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 34.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.54

100 / 100
2
17.57

100 / 100
3
26.31

100 / 100
4
34.99

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **