ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50250000-3517

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิไลรัตน์ บุญมาก (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร.5338)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ถือกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประจำเขต ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทำการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ในท้องถิ่นโดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเป็นเจ้าของ เป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐอีกทั้งยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง ขึ้นเพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญเพื่อที่จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และบอกเล่าเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชุมชนในพื้นที่ต่อคนยุคปัจจุบัน สร้างสำนึกให้เกิดความรัก หวงแหนท้องถิ่นที่ตนเองอยู่อาศัย และสามารถนำเรื่องราวและบทเรียนในอดีตมาพัฒนาปรับปรุง เพื่ออนาคตที่ดีของสังคมโดยรวมต่อไป

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของคน ในท้องถิ่น - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และคลังปัญญาเผยแพร่ให้กับคนในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง

เป้าหมายของโครงการ

1 จ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ จำนวน 2 คน 2 ดำเนินการเปิดทำการในวันและเวลาราชการ ปิดวันจันทร์และนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

-เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงของดจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2021-08-20)

89.00

20/08/256 -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษตามโครงการไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะ ปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ 4 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-07-25)

78.00

25/07/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษตามโครงการไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะ ปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-19)

70.00

19/06/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษตามโครงการไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะ ปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

24/05/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษตามโครงการไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะ ปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ -จัดซื้อวัสดุที่ใช้กับพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-19)

50.00

19/04/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษตามโครงการไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะ ปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ -ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุส่งฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-19)

45.00

19/03/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้การจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-02-24)

37.00

24/02/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้การจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-21)

30.00

21/01/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-22)

16.00

22/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-27)

8.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จ้างอาสาประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 2 คน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณ ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3517

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3517

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6507

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง) : 2

ผลงานที่ทำได้ จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง) : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **