ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : 50250000-3519

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมเกียรติ วงศ์จินดา (เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน โทร.5338)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- ตามนโยบายกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับกับการพัฒนากรุงเทพมหานครในปี 2564เพื่อนำกรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ตามเป้าหมายที่ชาวกรุงเทพมหานครได้คาดหวังไว้ “มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้” กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์รวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนให้มีความสำคัญกับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (OTOP และ Bangkok Brand) ผู้มีความพร้อมเป็นผู้ประการใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และกลุ่ม SMEs พัฒนาตลาดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งลงทุนขนาดเล็กให้มีสภาพที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนต่อไป - สำนักงานเขตดอนเมือง ได้เห็นความสำคัญตามนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เขตดอนเมืองขึ้น โดยจัดให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกในบริเวณสำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง กลุ่ม OTOP ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และกลุ่ม SMEs สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านในชุมชนได้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนประชาชนได้

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่ม OTOP และ ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brandและ SMEs - เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ประชาชนได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูก - เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ได้แก่ สินค้าจากกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านในชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และกลุ่มSMEs สินค้าธงฟ้า ในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 12 ครั้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ตุลาคม2563 – กันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

-งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงของดจัดกิจกรรมตามโครงการ ไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-20)

88.00

20/08/2564 : -งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-07-25)

78.00

25/07/2564 : -งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-19)

65.00

19/06/2564 : -งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-05-24)

58.00

24/05/2564 : -งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-19)

45.00

19/04/2564 : -งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-19)

35.00

19/03/2564 : -งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องด้วยมีการแร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-02-24)

32.00

24/02/2564 : -งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องด้วยมีการแร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2021-01-21)

31.00

21/01/2564 : -งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องด้วยมีการแร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-25)

24.00

25/12/2563 : -ขอเห็นชอบผู้อำนวยการเขตดอนเมืองเพื่อจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว -ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จะดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เขตดอนเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริม และจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านในชุมชน กลุ่ม OTOP ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และSMEs ให้กับ ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 11 ครั้ง โดยกำหนดจัดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง ดังนี้ -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เรียบร้อยแล้ว -ขายสินค้าราคาถูกครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไว้รัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ ประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-22)

15.00

22/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ขอเห็นชอบผู้อำนวยการเขตดอนเมืองเพื่อจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว -ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จะดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เขตดอนเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริม และจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านในชุมชน กลุ่ม OTOP ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และSMEs ให้กับ ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 11 ครั้ง โดยกำหนดจัดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดวันที่ 26 พ.ย. 63 ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 24 ธ.ค. 63 ครั้งที่ 4 จัดวันที่ 25 ก.พ. 64 ครั้งที่ 5 จัดวันที่ 25 มี.ค. 64 ครั้งที่ 7 จัดวันที่ 27 พ.ค. 64 ครั้งที่ 8 จัดวันที่ 24 มิ.ย. 64 ครั้งที่ 10 จัดวันที่ 26 ส.ค. 64 ครั้งที่ 11 จัดวันที่ 30 ก.ย. 64 -ประสานงานกับร้านค้าที่จะนำสินค้ามาจำหน่าย -ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเต๊นท์เสนอฝ่ายโยธาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และกลุ่มSMEs
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมิน และสรุปโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3519

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3519

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6507

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง) : 2

ผลงานที่ทำได้ จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง) : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **