ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50250000-3520

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมเกียรติ วงศ์จินดา( เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน โทร.5339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้ใช้ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน การพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 โดยกำหนดการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน โดยในส่วนของสำนักงานเขตดอนเมือง มีชุมชนที่ได้ประกาศตามระเบียบ-กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชนที่ชุมชน พ.ศ.2555 ที่สามารถนำมาเบิกจ่ายได้ เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าฟิล์ม เป็นต้น การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ในการทำงานคณะกรรมการชุมชนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น โดยได้รับความเห็นจากคณะกรรมการชุมชนร่วมกันเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมของชุมชน - สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 95 ชุมชน

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 2. เพื่อใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชน และใช้ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 จำนวน 95 ชุมชน จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง ชุมชนละ 5,000.- บาทต่อเดือน จำนวน 46 ชุมชน 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201–500 หลัง ชุมชนละ 7,500.- บาทต่อเดือน จำนวน 38 ชุมชน 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป ชุมชนละ 10,000.- บาทต่อเดือน จำนวน 11 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

-ได้จ่ายเงินค่าสนับสนุนฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุมชนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบและส่งให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนสิงหาคม 2564, และจะจ่ายเงินภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนกันยายน2564 ส่งฝ่ายการคลังแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติฯ และจะจ่ายค่าสนับสนุน ภายในเดือน กันยายน 2564 ให้แล้วเสร็จ -ในเดือน สิงหาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.45

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2021-08-20)

89.00

20/08/2564 : -ได้จ่ายเงินค่าสนับสนุนฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุมชนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนกรกฎาคม 2564 -ในเดือน กรกฎาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 97.14

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-07-25)

78.00

25/07/2564 : -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุมชนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนมิถุนายน 2564 -ในเดือน มิถุนายน 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.32

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-19)

72.00

19/06/2564 : -จ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนเมษายน 64 เรียบร้อยแล้ว -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุมชนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนพฤษภาคม 2564 -ในเดือน พฤษภาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 97.18

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-05-24)

62.00

24/05/2564 : -จ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม 64 เรียบร้อยแล้ว -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุมชนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนเมษายน 2564 -ในเดือน เมษายน 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.12

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-19)

55.00

19/04/2564 : -จ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ 64 เรียบร้อยแล้ว -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุมชนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนมีนาคม 2564 -ในเดือน มีนาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 93.15

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-19)

45.00

19/03/2564 : -จ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุมชนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.20

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-02-24)

38.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุมชนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนมกราคม 2564 -ในเดือน มกราคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.50

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2021-01-21)

31.00

21/01/2564 : -ได้จ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุมชนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนธันวาคม 2563 -ในเดือน ธันวาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.15

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-25)

24.00

25/12/2563 : -ได้จ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุมชนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนพฤศจิกายน 2563 -ในเดือน ตุลาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 95.58 -ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 94.50

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-22)

15.00

22/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุมชนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนของเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายฯ จากชุมชน และขออนุมัติและตั้งฎีกาขอเบิกเงิน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จ่ายเงินให้กับชุมชน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการทำโครงการทุกกิจกรรมรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3520

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3520

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6514

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **