ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50250000-3521

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธเนศ โทนสุวรรณ (นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ โทร.5339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีประชาชนหนาแน่นเกือบ 10 ล้านคน ในกลุ่มคนเหล่านี้ประกอบด้วย เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานมากมาย ซึ่งคนเหล่านี้เมื่ออยู่รวมกัน ควรเป็นกระบวนการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนและครอบครัวปกติคนต้องมีกลไกและกระบวนการที่เป็นระบบและดำเนินการเชิงบูรณาการงานนโยบายด้านแผนต่าง ๆ ที่กำหนดให้ท้องถิ่นต้องดำเนินการ ทำในด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ และการร่วมมือกันในการมีชีวิตอยู่รวมกันการจัดระบบกลไกการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองให้กลุ่มคนเหล่านี้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นปัญหาภาระของสังคม เป็นเรื่องจำเป็นและต้องถือว่าเป็นการทำงานที่ต้องเป็นการทำงานแบบองค์รวมที่ระดมสรรพกำลังจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน และหลายอาชีพ ที่ต้องประสานทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังใจ และกำลังทรัพย์ อุปกรณ์มาร่วมกันและการทำงานดังกล่าวกับคนๆหนึ่ง ต้องมองทั้งระบบ - ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดอนเมือง มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการคุ้มครอง พิทักษ์ปกป้องกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสและดำเนินการเชิงพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิภาพกลุ่มดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้กำหนดทิศทางในเชิงป้องกัน พัฒนาเสริมศักยภาพและการพิทักษ์คุ้มครองให้คนเหล่านี้ได้รับการบริการและสามารถอยู่ในครอบครัว ชุมชนสังคมที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนากลไกให้ครอบครัวเป็นสถาบันหลัก มีประชาชน ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้การส่งเสริมและพัฒนากลไก และนำเครื่องมือไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสมาชิกในครอบครัว และกลุ่มเป้าหมาย อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการขยายการทำงานและบริการอย่างทั่วถึง เกิดกระบวนการแกนนำและความเข้มแข็งมั่นคงของครอบครัวชุมชนได้ให้ดีที่สุด - เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุ-วัตถุประสงค์ สำนักงานเขตดอนเมือง จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 3. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนกลไกการประสานงานแบบการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ด้านการพัฒนาคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายของโครงการ

จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 คนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 คน(อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครช่วยคนพิการ) รวม 4 คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

-เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน สิงหาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 93.46

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน กรกฎาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 95.33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-25)

80.00

25/07/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มิถุนายน 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.66

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-19)

72.00

19/06/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน พฤษภาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 97.05

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-24)

64.00

24/05/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน เมษายน 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.60

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-19)

56.00

19/04/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มีนาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.88

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-19)

48.00

19/03/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.89

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-24)

40.00

24/02/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มกราคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.60

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-21)

32.00

21/01/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ธันวาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.93

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-25)

24.00

25/12/2563 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.38

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-22)

16.00

22/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ตุลาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 94.27

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-27)

8.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการให้บริการและช่วยเหลือฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการทำโครงการทุกรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3521

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3521

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6514

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **