ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50250000-3526

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิไลรัตน์ บุญมาก (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร.5338)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ บ้านหนังสือเป็นขุมคลังทางปัญญาของชุมชน และเป็นสัญลักษณ์ของความใฝ่รู้ของผู้คนในสังคมที่มีความเคลื่อนไหวทางปัญญาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การค้นคว้าหาความรู้จึงเป็นกิจกรรมหลักของประชาชนและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้ในเชิงวิชาการ การติดตามข่าวสารบ้านเมือง การบันเทิงผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย - หัวใจสำคัญของบ้านหนังสือ คือ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น บ้านหนังสือที่ดี ควรเป็นบ้านหนังสือที่สามารถตอบสนองต่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องจัด-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายเรียนรู้ เพื่อให้ครอบครัวเยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดี มีประโยชน์เหมาะแก่ การนำไปใช้ในการดำรงชีวิตพัฒนาตนเอง ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ครอบครัว เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่เขตดอนเมืองได้มีการจัดตั้งบ้านหนังสือในชุมชนขึ้น จำนวน 12 แห่ง จึงสามารถตอบสนองให้เด็กเยาวชน และประชาชนในชุมชนมาใช้บริการ เป็นแห่งเรียนรู้ในชุมชน

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ประชาชนในเขตดอนเมือง 2. เพื่อส่งเสริมครอบครัว เยาวชน และประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าความรู้ 3. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว เยาวชนและประชาชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัดการ ประกวดเรียงความ ประกวดเล่านิทาน จัดนิทรรศการ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ จำนวน 6 ครั้ง/ปี รวม 72 ครั้ง ให้กับบ้านหนังสือ 12 แห่ง ดังนี้ 1. บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2. บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3. บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4. บ้านหนังสือธนินทร 1 5. บ้านหนังสือเปรมประชา 6. บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7. บ้านหนังสือวังทอง 8. บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง 9. บ้านหนังสือ นปอ. 10. บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11. บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ 12. บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-08-20)

87.00

20/08/2564 : เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-07-25)

78.00

25/07/2564 : เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-19)

72.00

19/06/2564 : -กิจกรรมครั้งที่ 4 ที่จะจัดเลื่อนออกไปก่อน เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง การรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่า สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-24)

64.00

24/05/2564 : - - -กิจกรรมครั้งที่ 4 ที่จะจัดเลื่อนออกไปก่อน เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง การรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่า สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-04-19)

54.00

19/04/2564 : - -ได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 บ้านหนังสือทั้ง 12 บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564, วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว -กิจกรรมครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เลื่อนออกไปก่อน เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส- โคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนกิจกรรม ตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2021-03-19)

49.00

19/03/2564 : -จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 บ้านหนังสือทั้ง 12 บ้าน เมื่อวันที่ 20,21 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว -ได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 บ้านหนังสือทั้ง 12 บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564, วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-24)

40.00

24/02/2564 : -ได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 บ้านหนังสือทั้ง 12 บ้าน เมื่อวันที่ 19, 20 ธันวาคม 63 เรียบร้อยแล้ว -จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมครอบครัว เยาวชนและประชาชนให้รักการอ่านและศึกษาหาความรู้และรู้จักการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ให้กับบ้านหนังสือทั้ง 12 บ้าน ในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2021-01-21)

31.00

21/01/2564 : -ได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 บ้านหนังสือทั้ง 12 บ้าน เมื่อวันที่ 19, 20 ธันวาคม 63 เรียบร้อยแล้ว -งดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไว้รัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19) เพื่อเป็นการ หลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการ ไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป -ได้ออกตรวจบ้านหนังสือทั้ง 12 บ้าน เพื่อให้คำแนะนำและให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า กับอาสาสมัครบ้านหนังสือและผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-25)

25.00

25/12/2563 : -ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านเพื่อส่งเสริมครอบครัว เยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาหาความรู้ และได้รู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมคัดลายมือ, ประดิษฐ์การ์ดคริสมาส, ประกอบตอบปัญหา, ความรู้ อาเซียน, ตอบปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว, เรียงความ, การให้ความรู้และวิธีป้องกันโรคระบาดโควิท 19 พร้อมสาธิตวิธีล้างมือ ที่ถูกต้อง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 บ้านหนังสือ จำนวน 12 แห่ง ดังนี้ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 บ้านหนังสือวังทอง, บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง, บ้านหนังสือศรีกาญจน์, บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร(ทุ่งสีกัน), บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2, บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 บ้านหนังสือธนินทร1, บ้านหนังสือเปรมประชา, บ้านหนังสือ นปอ., บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3, บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง, บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-22)

16.00

22/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างตั้งเบิกค่าของขวัญและวัสดุเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านในเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-27)

8.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการทำโครงการทุกกิจกรรมรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3526

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3526

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6514

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **