ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50250000-3562

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิไลรัตน์ บุญมาก (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร.5338)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นแนวทางการพัฒนาของกรุงเทพมหานครที่จะช่วยให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำ การส่งเสริมอาชีพจะเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการพัฒนาอาชีพของตนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน การส่งเสริมอาชีพการเกษตรในเขตดอนเมืองยังมีประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน ไม้ผล สวนผักและยังมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และชุมชนที่มีเวลาว่างและสนใจเทคโนโลยีการเกษตร และเขตดอนเมืองมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตดอนเมือง จำนวน 1 ศูนย์ มีหน้าที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมสาธิตพัฒนาด้านการเกษตรของเขตดอนเมือง โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการฯ ดังนั้น การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตดอนเมือง เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรรณรงค์ให้เกษตรกรและชุมชนมีแนวทางการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ลดการใช้สารเคมีส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สำนักงานเขตดอนเมือง จึงจัดโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความรู้มาปรับใช้กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันได้

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตดอนเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร - เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนได้มีแนวทางพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายของโครงการ

- จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตดอนเมือง จำนวน 12 ครั้งจำนวน 11 คน - จัดทำแปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษในแปลง ในกระถางและวัสดุเหลือใช้ - จัดการเผยแพร่การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ - กลุ่มเกษตรกร เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ชุมชนสำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

-ลงพื้นที่ชุมชนบูรพา 7 โดยให้คำแนะนำในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช 7 ชนิด ได้แก่ มะเขือยาว มะเขือเปราะเจ้าพระยา ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรฯ ถั่วฝักยาวลายเสือฯ กะเพรา โหรพาและพริกขี้หนูพื้นบ้าน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -ในเดือน กรกฎาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 90.33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2021-08-20)

91.00

20/08/2564 : -ลงพื้นที่ชุมชนบูรพา 7 โดยให้คำแนะนำในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช 7 ชนิด ได้แก่ มะเขือยาว มะเขือเปราะเจ้าพระยา ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรฯ ถั่วฝักยาวลายเสือฯ กะเพรา โหรพาและพริกขี้หนูพื้นบ้าน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -ในเดือน กรกฎาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 90.33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-25)

80.00

25/07/2564 : -ลงพื้นที่ชุมชนบูรพา 7 โดยให้คำแนะนำในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ และทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์พืช 7 ชนิด ได้แก่ มะเขือยาว มะเขือเปราะเจ้าพระยา ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรฯ ถั่วฝักยาวลายเสือฯ กระเพรา โหรพาและพริกขี้หนูพื้นบ้าน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -ในเดือน มิถุนายน 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 88.33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-19)

72.00

19/06/2564 : -ลงพื้นที่ชุมชนบูรพา 7 โดยให้คำแนะนำในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์การลดความชื้น รวมถึงการ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของพืช และทดสอบความงอกของพืช จำนวน 6 ชนิด ได้แก่มะเขือยาว มะเขือเปราะเจ้าพระยา ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรฯ และถั่วฝักยาวลายเสือฯ กระเพราและพริกขี้หนูพื้นบ้าน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -ในเดือน พฤษภาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 89.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-24)

64.00

24/05/2564 : -ลงพื้นที่ชุมชนบูรพา 7 โดยให้คำแนะนำในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์รวมถึงการเก็บรักษา เมล็ดพันธุ์ของพืช จำนวน 4 ชนิด ได้แก่มะเขือยาว มะเขือเปราะเจ้าพระยา ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรณ และถั่วฝักยาวลายเสือฯ ในการผลิดเมล็ดพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ -ในเดือน เมษายน 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 90.33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-19)

56.00

19/04/2564 : -เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในเดือนเมษายน 64 ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 -ในเดือน มีนาคม 2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 93.17

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-03-19)

46.00

19/03/2564 : -ในเดือนมีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ชุมชนบูรพา 7 เพื่อให้คำแนะนำในการปลูกผักการป้องกันการกำจัดศัตรูพืชและ การจัดทำแปลงผักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 89.67

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-02-24)

39.00

24/02/2564 : -

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-21)

33.00

21/01/2564 : -ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ด้านเกษตรเพื่อแนะนำการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองพร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่คน ในชุมชน วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ชุมชนบูรพา 7, วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ลงชุมชนวังทอง, ชุมชนบูรพา 7, ชุมชนบูรพา 16 -อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการ จำนวนเงิน 48,880 บาท -ในเดือน ธันวาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 91.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-25)

25.00

25/12/2563 : -ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ด้านเกษตรกับคนในชุมชน ดังนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ชุมชนดอนเมืองวิลล่า -ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 88.33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-22)

17.00

22/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ตุลาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 91.67

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-28)

8.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 4 ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุศูนย์ฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำแปลงสาธิตพืชผัก ปลอดสารพิษ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการทำโครงการทุกกิจกรรมรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3562

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3562

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6510

ตัวชี้วัด : (ยุทธศาสตร์) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **