ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50250000-3563

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.จารุณี แสงรื่น (เจ้าพนักงานปกครองชำนญการ โทร.5308-5309)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดอนเมือง ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดอนเมืองขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในการเกิดภัยต่างๆ รวมทั้งเหตุความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมเนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการ เป็นการกระทำที่มุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคล เพื่อก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว สำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงจำเป็นต้องกำหนดแผนปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดอนเมือง

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 2. เพื่อสนองตอบนโยบายของกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย 3. เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 4. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่ามิได้ถูกทอดทิ้งจากหน่วยงานรัฐ 5. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและตรากตรำให้มีสวัสดิการทีดีขึ้น อันเป็นผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ที่มีปัญหาจากภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลันทันต่อเหตุการณ์ 2. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 3. เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้ลดน้อยลง 4. เพื่ออำนวยความสะดวก และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การเดินทางและการจราจรในพื้นที่ที่เกิดวิบัติขึ้น 5. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครและประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของ อปพร. และเงินค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนการดำเนินการของ อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนการดำเนินการของ อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-30)

85.00

30/07/2564 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของ อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-23)

80.00

23/06/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินงานของ อปพร. เดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-18)

70.00

18/05/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินงานของ อปพร. เดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : - เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร. เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 - เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินงานของ อปพร. เดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-29)

50.00

29/03/2564 : - เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินงานของ อปพร. เดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : - เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินงานของ อปพร. เดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : - เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร. เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 - เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินงานของ อปพร. เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : เตรียมเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของ อปพร. เขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : เตรียมการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร. เขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. รายงานค่าใช้จ่ายแก่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทราบ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ฝ่ายปกครองจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3563

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3563

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6514

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **