ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ : 50250000-3564

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายสมเกียรติ วงศ์จินดา (เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน โทร.5338)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- ตามนโยบายกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับกับการพัฒนากรุงเทพมหานครในปี 2564เพื่อนำกรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ตามเป้าหมายที่ชาวกรุงเทพมหานครได้คาดหวังไว้ “มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้” กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์รวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนให้มีความสำคัญกับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (OTOP และ Bangkok Brand) ผู้มีความพร้อมเป็นผู้ประการใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และกลุ่ม SMEs พัฒนาตลาดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งลงทุนขนาดเล็กให้มีสภาพที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนต่อไป - สำนักงานเขตดอนเมือง ได้เห็นความสำคัญตามนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เขตดอนเมืองขึ้น โดยจัดให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกในบริเวณสำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง กลุ่ม OTOP ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และกลุ่ม SMEs สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านในชุมชนได้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนประชาชนได้

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่ม OTOP และ ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brandและ SMEs - เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ประชาชนได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูก - เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ได้แก่ สินค้าจากกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านในชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และกลุ่มSMEs สินค้าธงฟ้า ในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 12 ครั้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ตุลาคม2563 – กันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-20)

10.00

20/09/2564 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-20)

10.00

วางแผนดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-25)

10.00

25/07/2564 : ;วางแผนดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-19)

10.00

วางแผนการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-24)

10.00

24/05/2564 : วางแผนการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-19)

10.00

19/04/2564 : ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-19)

10.00

19/03/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-24)

10.00

เตรียมดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-21)

10.00

21/01/2564 : เตรียมดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

10.00

เตรียมดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : เตรียมดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : เตรียมดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3564

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3564

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6507

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง) : 2

ผลงานที่ทำได้ จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง) : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **