ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50260000-3342

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

บุคลากรที่มีความสำคัญและจำเป็นในขบวนการลูกเสือยุวกาชาด คือ นายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จะเป็นผู้นำที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุมและกำกับดูแล ซึ่งผู้จะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ลูกเสือแห่งชาติและสภากาชาดไทยกำหนดไว้ เพื่อจะได้รับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นผู้นำ หมู่ลูกเสือสามัญ ผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - ยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน สำนักงานเขตจตุจักร จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น เพื่อสนับสนุนขบวนการลูกเสือและวกาชาดให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบและบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ 3. เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดของสำนักงานเขตจตุจักร 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชานิเวศน์, โรงเรียนเสนานิคม, โรงเรียนวัดเสมียนนารี, โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช, โรงเรียนวัดเทวสุนทร และโรงเรียนบ้านลาดพร้าว รวมจำนวน 240 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-06-29)

0.00

ยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-31)

40.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2564 เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาด Civid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไ่ม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-29)

35.00

29/04/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน กำหนดวันจัดกิจกรรมตามโครงการที่เหมาะสมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30.00

30/03/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน กำหนดวันจัดกิจกรรมตามโครงการที่เหมาะสมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-28)

25.00

28/02/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-30)

20.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จองค่ายลูกเสือ และรถบัสสำนักการศึกษา เพื่อรับส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจองค่ายลูกเสือ และรถบัสสำนักการศึกษา เพื่อรับส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายการศึกษาจัดประชุมเพื่อกำหนดขอบข่ายงาน พร้อมแบ่งภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3342

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3342

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **