ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50260000-3343

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจารุณี มณูธรรม, นางสาวสุพร คุ้มภัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังต้องการให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภคและด้วยเนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษทั้งอากาศเป็นพิษ ดินเสีย น้ำเน่า ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหลาย ๆ ด้าน เช่น ทำให้อาหารที่เราบริโภค อยู่เต็มไปด้วยสารพิษนานาชนิด สำนักงานเขตจตุจักร ได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้วางแผนจัดการด้านการเกษตรในโรงเรียน (ผักดีไม่มีสารพิษ) ขึ้น โดยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตจตุจักร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษ 2. เพื่อให้ักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อกระตุ้นเยาวชนของชาติให้มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ นักเรียนได้บริโภคผักปลอดสารพิษในโครงการอาหารกลางวัน 2.ด้านคุณภาพ นักเรียนมีค่านิยมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรกสมบูรณ์ มีสติปัญญาและไหวพริบเฉลียวฉลาด ปราศจากทุพโภชนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-02-28)

100.00

28/02/2564 : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเรียบร้อบแล่ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-30)

20.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาวัสดุการเกษตร ตามขั้นตอนพัสดุ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นนตอนดำเนินการจัดหาวัสดุการเกษตร ตามขั้นตอนพัสดุ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ กำหนดจัดประชุมเพื่อกำหนดขอบข่ายงานพร้อมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3343

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3343

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **