ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50260000-3345

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

35

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร โดยศูนย์วิชาการเขตจตุจักรในฐานะที่เป็นองค์กรดูแลและดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักรและกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่เนื่องจากการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมจะเป็นโครงการที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ศูนย์วิชาการเขตจตุจักรจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เพื่อจัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิชาการเขต โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่เกี่ยวข้อง

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์วิชาการเขตจตุจักรได้จัดการอบรม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิชาการเขต โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่เกี่ยวข้อง ได้นำแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ในการบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 7 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาโดยการจัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแผนยุทธศาสตร์และนำไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนและครูแนกนำ รวมจำนวน 60 คน ด้านคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ได้รับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถนำไปใช้ตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-31)

35.00

31/05/2564 : ฝ่ายการศึกษา ได้ยกเลิกกาดำเนินกิจกรรมแล้ว เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำใ้ไม่สามารถจัดอบรมฯตามโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-29)

35.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาวันจัดอบรมตามโครงการ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม และสำรวจวันที่จะจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-28)

25.00

28/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม และสำรวจวันที่จะจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม และสำรวจวันที่จะจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม และสำรวจวันที่จะจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

ฝ่ายการศึกษากำหนดจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3345

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3345

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **